Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Prazo para efectuar o reinvestimento

  1. O reinvestimento deberá realizarse dentro do prazo comprendido entre o ano anterior á data da posta a disposición do elemento patrimonial transmitido e os tres anos posteriores, ou, excepcionalmente, de acordo cun plan especial de reinvestimento aprobado pola Administración tributaria por proposta do contribuínte.Cando se realicen dous ou máis transmisións no período impositivo de valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de toda clase de entidades, o devandito prazo computarase dende a finalización do período impositivo.

    O reinvestimento entenderase efectuado na data en que se produza a Posta á disposición dos elementos patrimoniais en que se materialice.

  2. Tratándose de elementos patrimoniais que sexan obxecto dos contratos de arrendamento financeiro aos que se refire o apartado 1 da disposición adicional sétima da Lei 26/1988, do 29 de xullo, sobre disciplina e intervención das entidades de crédito, se considerará realizado o reinvestimento na data en que se produza a posta a disposición do elemento patrimonial obxecto do contrato, por un importe igual ao seu valor de contado.Os efectos do reinvestimento estarán condicionados, con carácter resolutorio, ao exercicio da opción de compra.

  3. A dedución practicarase na cota íntegra correspondente ao período impositivo en que se efectúe o reinvestimento.Cando o reinvestimento se realice antes da transmisión, a dedución practicarase na cota íntegra correspondente ao período impositivo no que se efectúe a devandita transmisión.