Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cumprimentación do modelo 200

As entidades que opten pola aplicación da dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica sen suxeición aos límites establecidos no último parágrafo do artigo 39.1 da LIS (25/50 por cento), consignarán na casa [00082] «Deducións excluídas de límite I+D+i» da páxina 14 do modelo 200, o importe correspondente a estas deducións que apliquen no período impositivo obxecto de declaración.O importe consignado nesta casa será que resulte da cumprimentación do cadro de desagregación da páxina 19 do modelo 200 que se explica a continuación.

Recorde:

Estas entidades deberán marcar previamente a casa [00059] «Opcións arts.39.2 e 39.3 LIS» da páxina 1 do modelo 200.

Cumprimentación do cadro «Deducións I + D + i excluídas de límite.Opción art. 39.2 LIS» (páxina 19 do modelo 200)

Neste cadro deberase consignar os importes da dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica sen suxeición aos límites establecidos no artigo 39.1 do LIS xeradas nos exercicios 2013 a 2021, e que puideron ou poden trasladarse a períodos impositivos futuros, da forma en que se detalla a continuación:

 • Na columna «Dedución pendente/xerada» consignarase nas casas correspondentes, os importes da dedución xerada tanto no período impositivo actual (2021) coma nun anterior ao actual (2013 a 2020), e que están pendentes de aplicación ao inicio do período impositivo que é obxecto de declaración.

  As filas «Investigación e desenvolvemento 2021(*)» e «Innovación tecnolóxica 2021(*)» só deben cumprirse se a entidade ten deducións pendentes de aplicar, correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

 • Na columna «Dedución reducida» consignarase os importes recollidos na columna «Dedución pendente/xerada» anterior, minorados nun 20 por cento.

 • Na columna «Aplicado nesta liquidación» recollerase a parte (ou a totalidade no seu caso) dos importes consignados na anterior columna «Dedución reducida», que se aplican na liquidación correspondente ao período obxecto de liquidación.

  Na casa [00082] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicado nesta liquidación» que deberá trasladarse á casa [00082] da páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

 • Na columna «Importe aboado por insuficiencia de cota» recollerase a parte dos importes consignados na anterior columna «Aplicado nesta liquidación» sobre os que, por insuficiencia de cota, o contribuínte solicita o seu abono á Administración tributaria nos termos establecidos no artigo 39.2 do LIS.

  Na casa [01234] recollerase o total dos importes consignados na columna «Importe aboado por insuficiencia de cota» que deberá trasladarse á casa [01234] da páxina 14 bis do modelo 200.

  En relación coa solicitude de abono á Administración tributaria da dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica sen suxeición aos límites establecidos no artigo 39.1 do LIS regulado no artigo 39.2 do LIS, a devandita solicitude deberá realizarse seguindo o procedemento que se detalla no apartado «Abono de deducións I+D+i por insuficiencia de cota (opción art. 39.2 LIS)» deste Capítulo 6.

Nota común ao cadro:

As cantidades que se recollan neste cadro en ningún caso poderán formar parte das cantidades recollidas nas liñas [00798] e [00096] do apartado «Deducións para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI e DT 24ª.3 LIS)» da páxina 17 do modelo 200, relativas á dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do exercicio 2021 regulada no artigo 35 do LIS.

As deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica poderán aplicarse conforme á opción prevista no artigo 39.2 do LIS cando transcorrese, polo menos, un ano dende a finalización do período impositivo en que se xerou a dedución, sen que esta fose obxecto de aplicación