Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Deducións excluídas do límite I+D+i (art. 39.2 LIS)

As entidades ás que resulte de aplicación o tipo de gravame xeral previsto no apartado 1 ou no apartado 6 do artigo 29 da LIS, poderán optar por excluír dos límites conxuntos establecidos no último parágrafo do artigo 39.1 do LIS (25/50 por cento), debendo aplicar no seu lugar un desconto do 20 por cento do seu importe, ás deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica a que se refiren os apartados 1 e 2 do artigo 35 do LIS, nos termos establecidos no artigo 39.2 do LIS.

No caso de insuficiencia de cota, se poderá solicitar o seu abono á Administración tributaria a través da declaración deste Imposto, unha vez transcorrido, polo menos, un ano dende a finalización do período impositivo en que se xerou a dedución, sen que esta fose obxecto de aplicación.Este abono rexerase polo disposto no artigo 31 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, e na súa normativa de desenvolvemento, sen que, en ningún caso, se produza a devindicación do xuro de mora a que se refire o artigo 31.2 da devandita Lei.

Recorde:

Para exercer a opción pola exclusión do límite conxunto nas deducións por actividades de investigación e desenvolvemento, aplicándose cun 20 por cento de desconto, así como para solicitar o abono á Administración tributaria no caso de insuficiencia de cota nos termos establecidos no artigo 39.2 do LIS, deberá marcarse previamente a casa [00059] «Opcións arts.39.2 e 39.3 LIS» da páxina 1 do modelo 200.

De acordo co disposto no artigo 39.2 do LIS, o importe da dedución aplicada ou aboada:

  • Non poderá superar conxuntamente o importe de 1 millón de euros anuais, no caso das actividades de innovación tecnolóxica.

  • Non poderá superar conxuntamente, e por todos os conceptos, os 3 millóns de euros anuais, no caso das actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica.

Ambos os dous límites aplicaranse a todo o grupo de sociedades, no suposto de entidades que formen parte do mesmo grupo segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da súa residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas.

Adicionalmente, no suposto de que os gastos de investigación e desenvolvemento do período impositivo superen o 10 por cento do importe neto da cifra de negocios deste, a dedución prevista no artigo 35.1 do LIS xerado no devandito período impositivo poderá quedar excluída do límite establecido no último parágrafo do apartado anterior, e aplicarse ou aboarse cun desconto do 20 por cento do seu importe na primeira declaración que se presente transcorrido, polo menos, un ano dende a finalización do período impositivo en que se xerou a dedución, sen que esta fose obxecto de aplicación, ata un importe adicional de 2 millóns de euros.