Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Requisitos

Para poder aplicar esta opción será necesario o cumprimento dos seguintes requisitos:

  1. Que transcorra, polo menos, un ano dende a finalización do período impositivo en que se xerou a dedución, sen que esta fose obxecto de aplicación.

  2. Que a equipo medio ou, alternativamente, o equipo medio adscrito a actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica non se vexa reducida dende o final do período impositivo en que se xerou a dedución ata a finalización do prazo a que se refire a letra c) seguinte.

  3. Que destínese un importe equivalente á dedución aplicada ou aboada, a gastos de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica ou a investimentos en elementos do inmobilizado material ou inmobilizado intanxible exclusivamente afectos ás devanditas actividades, excluídos os inmobles, nos 24 meses seguintes á finalización do período impositivo en cuxa declaración se realice a correspondente aplicación ou a solicitude de abono.

  4. Que a entidade obtivese un informe motivado sobre a cualificación da actividade como investigación e desenvolvemento ou innovación tecnolóxica ou un acordo previo de valoración dos gastos e investimentos correspondentes ás devanditas actividades, nos termos establecidos no artigo 35.4 da LIS.

O incumprimento de calquera destes requisitos levará consigo a regularización das cantidades indebidamente aplicadas ou aboadas, na forma establecida no artigo 125.3 do LIS.