Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Especialidades de carácter informativo (páxina 24 do modelo 200)

Este cadro da páxina 24 do modelo 200 debe ser cumprido, en todo caso e exclusivamente, polas agrupacións de interese económico e polas unións temporais de empresas españolas residentes en territorio español e non residentes, pero que operen con establecemento permanente neste, así como polas agrupacións europeas de interese económico que apliquen o réxime especial, da forma que se detalla a continuación:

1.Porcentaxe de imputación de bases impoñibles e demais conceptos liquidatorios

Na casa [00060] da páxina 24 do modelo 200, as agrupacións españolas de interese económico e as unións temporais de empresas declarantes deberán consignar o porcentaxe de imputación das bases impoñibles e demais conceptos liquidatorios que efectúen as persoas ou entidades que ostenten os dereitos económicos inherentes á calidade de socio ou de empresa membro residentes en territorio español ou non residentes que operen mediante establecemento permanente neste, o día da conclusión do período impositivo das entidades declarantes.

O porcentaxe de imputación que debe consignarse determinarase en función da proporción que resulte dos estatutos das entidades declarantes.

Cando a porcentaxe de imputación non sexa un número enteiro, expresarase con catro decimais.

A ter en conta:

As agrupacións europeas de interese económico non deberán cumplimentar a casa [00060] da páxina 24 do modelo 200.

2. Modelo de información (artigo 46 do RIS)

De acordo co disposto no artigo 46 do RIS, as agrupacións de interese económico, españolas e europeas e as unións temporais de empresas que apliquen o réxime especial, deberán cumprir neste modelo de información da páxina 24 do modelo 200, os seguintes datos en relación coas persoas ou entidades que ostenten os dereitos inherentes ou a calidade de socio ou de empresa membro o último día do período impositivo:

 1. Resultado da conta de perdas e ganancias

  Na casa [00500] a entidade deberá consignar o resultado da conta de perdas e ganancias obtido no período impositivo obxecto de declaración.

  O importe a incluír nesta casa debe ser o mesmo que o consignado na casa [00500] da páxina 12 do modelo 200.

 2. Gastos financeiros netos non deducidos pola entidade

  Na casa [01227] a entidade deberá consignar o importe dos gastos financeiros netos que, de acordo co artigo 16 da LIS, non fosen obxecto de dedución pola entidade no período impositivo.

 3. Reserva de capitalización non aplicada pola entidade

  Na casa [01228] a entidade deberá consignar o importe da reserva de capitalización que, de acordo co disposto no artigo 25 do LIS, non fose aplicada pola devandita entidade.

 4. Base impoñible

  Na casa [00552] a entidade deberá consignar o importe da base impoñible do período impositivo obxecto de declaración, determinada de acordo coas normas do Imposto sobre Sociedades.

  O devandito importe debe ser o mesmo que o incluído na casa [00552] da páxina 13 do modelo 200.

 5. Base impoñible minorada ou incrementada, se é o caso, nas cantidades derivadas da aplicación da reserva de nivelación (entidades de reducida dimensión)

  Na casa [01330] as entidades de reducida dimensión deberán consignar o importe das bases impoñibles positivas, minoradas ou incrementadas, se é o caso, na reserva de nivelación a que se refire o artigo 105 do LIS, ou o das bases impoñibles negativas, obtidas pola entidade.

 6. Dedución para evitar a dobre imposición

  Tanto se a base impoñible recollida na casa [00552] é positiva ou negativa, a entidade incluirá a información relativa ás rendas obtidas no período impositivo obxecto de declaración que dean dereito á dedución para evitar a dobre imposición internacional.

  Para iso, deberá cumprir unha liña polas rendas obtidas por unha mesma entidade, distinguindo na columna correspondente a base de cálculo da dedución e o porcentaxe de participación na entidade da que procedan as citadas rendas.

  Se o porcentaxe de participación non é un número enteiro, expresarase con dous decimais.

 7. Base das bonificacións

  Tanto se a base impoñible recollida na casa [00552] é positiva como negativa, a entidade incluirá a base das bonificacións na cota ás que teña dereito no período impositivo obxecto de declaración.

 8. Base das deducións para incentivar a realización de determinadas actividades

  Tanto se a base impoñible recollida na casa [00552] é positiva ou negativa, a entidade incluirá a base destas deducións na cota reguladas no Capítulo IV do Título VI do LIS, diferenciando entre:

  1. Basee total (agás base de dedución por investimentos en elementos do inmobilizado material novos)

   A entidade incluirá neste apartado a base total das deducións reguladas no Capítulo IV do Título VI do LIS, exceptuando o importe da base de dedución por investimentos en elementos do inmobilizado novos.

  2. Base de dedución por investimentos en elementos do inmobilizado material novos

   A entidade incluirá neste apartado a base da dedución por investimentos en elementos do inmobilizado novos.

 9. Retencións e ingresos a conta

  Tanto se a base impoñible recollida na casa [00552] é positiva ou negativa, a entidade incluirá na casa [00062] o importe das retencións e ingresos a conta que lle fosen practicados nese mesmo período impositivo obxecto de declaración, así como os pagamentos a conta efectuados pola propia entidade nas transmisións ou reembolsos de accións e participacións de Institucións de Investimento Colectivo.

  A ter en conta:

  A información sobre os datos a incluír nos apartados 6 a 9 anteriores, debe facer referencia ao importe total das cantidades a imputar pola entidade declarante ás persoas ou entidades que ostenten os dereitos inherentes ou a calidade de socio ou de empresa membro que sexan residentes en territorio español ou non residentes con establecemento permanente neste.

 10. Dividendos e participacións en beneficios distribuídos con cargo a reservas

  Cando no período impositivo obxecto de declaración houbese repartición de dividendos e participacións en beneficios da entidade con cargo a reservas, a información a cumprir neste apartado realizarase distinguindo os que proveñan:

  1. De exercicios nos que a entidade declarante non tributase no réxime especial

  2. De exercicios nos que tributase no réxime especial.

 11. Relación de socios existentes á data de peche do período impositivo, que deban soportar as imputacións, en orde decrecente de grao de participación, cos seus datos identificativos e grao de participación na devandita data.

  Neste apartado a entidade declarante debe relacionar no cadro dispoñible para o efecto, ás persoas ou entidades que ostenten os dereitos económicos inherentes á calidade de socio ou de empresa membro o día da conclusión do período impositivo daquela, e que, polo tanto, deban soportar as imputacións, tendo en conta que:

  • No suposto de que a entidade declarante sexa unha agrupación de interese económico española, deberá relacionar aos socios residentes en territorio español.

  • No suposto de que a entidade declarante sexa unha unión temporal de empresas, deberá relacionar ás empresas membros residentes en territorio español.

  • No suposto de que a entidade declarante sexa unha agrupación europea de interese económico, deberá relacionar tanto os socios residentes en territorio español coma os non-residentes no devandito territorio.

  A entidade declarante deberá cumprir o devandito cadro da seguinte forma:

  • Na columna «NIF» débese consignar o número de identificación fiscal da persoa ou entidade relacionada.En caso de que esta sexa non residente en territorio español e non teña asignado NIF en España, deberase consignar o equivalente ao NIF do país de residencia precedido polas dúas letras do código ISO do devandito país (a relación de países e territorios e código ISO figura ao final do Capítulo 3 deste Manual).

  • Na columna «RPTE.» marcarase unha «X» para sinalar que o NIF consignado no espazo anterior corresponde ao representante legal do relacionado, cando este sexa unha persoa física menor de idade que carece de NIF propio.

  • Na columna «F/J Otra» consignarase «F» se se trata dunha persoa física, «J» se se trata dunha persoa xurídica e «O», cando non estea incluída nas casas «F» ou «J», é dicir, en todos os supostos en que o NIF empece polas letras E, H, U, V, N e W.

  • Na columna «R/X», que será cumprida exclusivamente pola entidade declarante que sexa unha agrupación europea de interese económico, consignarase «R» se o socio é residente en territorio español e «X» se se trata dun socio non residente en territorio español.

  • Na columna «Apelidos e nome/Razón social» débense consignar os apelidos e nome ou razón social da persoa ou entidade relacionada.

  • Na columna «Código provincia/país», tratándose de socios non residentes en territorio español, a agrupación europea de interese económico consignará o código de dúas letras que corresponda ao país de residencia daqueles segundo a relación de países e territorios que figura ao final do Capítulo 3 deste Manual Práctico.No resto de supostos, consignarase o código de dúas letras segundo a relación que se inclúe no apartado «Notas comúns aos apartados da páxina 2» do devandito capítulo.

  • Na columna «Base impoñible imputada», a entidade declarante consignará da base impoñible positiva, minorada ou incrementada, se é o caso, na reserva de nivelación a que se refire o artigo 105 do LIS, ou negativa, a parte obxecto de imputación a cada relacionado, de acordo coa porcentaxe de participación consignada na columna «% Partic.».

  • Na columna «% Partic.», a entidade consignará a porcentaxe que corresponda a cada persoa ou entidade que ostente os dereitos económicos inherentes á calidade de socio ou de empresa membro o día da conclusión do período impositivo da entidade sometida ao presente réxime, na proporción que resulte dos estatutos da entidade.

   Se a porcentaxe de participación non é un número enteiro, expresarase con catro decimais.