Saltar ao contido principal
Guía para a cesión de información tributaria por vías electrónicas ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias (PROTGEN)

3.1.4. Consultas na Sede electrónica vinculada a este servizo

 1. Consulta de peticións Novas xanela

  Permite consultar o histórico das solicitudes realizadas.

  Móstrase a relación de solicitudes realizadas co mesmo certificado electrónico.

  Pulsando sobre unha determinada petición é posible obter información detallada dos ficheiros intercambiados.

 2. Comprobación de datos fornecidos e cotexo de ficheiros Novos xanela

  Está dirixida aos órganos de fiscalización dos organismos peticionarios e permite comprobar un a un os datos facilitados pola Axencia Tributaria respecto de calquera dos interesados incluídos no ficheiro de resposta.

  Para realizar esta consulta non se require certificado de usuario; abondará con introducir o NIF do interesado e o código de 11 posicións do campo “referencia” que corresponde a ese NIF.

  Así mesmo, na Sede electrónica da Axencia Tributaria, no trámite xeral de Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación (CSV) Nova xanela, pode cotexarse calquera ficheiro intercambiado se se dispón do seu código seguro de verificación e con certificado electrónico.

 3. Consulta de organismo: persoas e subministracións autorizadas Nova xanela

  Mostra datos históricos das persoas e subministracións autorizadas da Administración Pública consultante desde que o organismo se encontre en situación de alta.

  A Administración pública consultante poderá ver nun primeiro nivel unha lista de todos os organismos que comparten o mesmo NIF de entrada. Para cada un deles indícase o ámbito (estatal, autonómico ou local), o número de persoas autorizadas (de alta ou de baixa), o número de subministracións autorizados, e se é adscrito (é dicir, se é un departamento sen NIF propio) ou non.

  Picando sobre os números incluídos na lista, accédese ao nivel sucesivo, para obter o detalle das subministracións que ten autorizado o organismo ou a listaxe dos empregados públicos que figuran de alta ou de baixa.

  No listaxe de empregados públicos, para cada un deles especifícase a data de alta e, se é o caso, de baixa, así como o número de subministracións aos que está autorizado. Como no caso dos organismos, se se pica sobre esta cifra, accederase á listaxe individual de subministracións autorizadas.

  Para o uso desta consulta requírese Certificado de Representante de Persoa Xurídica (PJ) ou Certificado de Representante de Entidade sen Personalidade Xurídica (ESPJ).

 4. Consulta do cidadán de certificados expedidos a terceira Nova xanela

  Mediante esta calquera cidadán pode coñecer as subministracións dos seus datos que a Axencia Tributaria realizase a outras Administracións Públicas co seu consentimento. Para a realización desta consulta, o cidadán debe dispor do seu propio certificado electrónico ou DNI electrónico.

  Con esta consulta dáse resposta ao dereito de acceso recollido no artigo 13 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dixitais, que inclúe a obtención da información dos destinatarios ou as categorías de destinatarios aos que se comunicaron ou serán comunicados os datos persoais.

  Para máis información técnica sobre esta vía pódese contactar con:

  CAT – Centro de Atención Telefónica da AEAT

  • Teléfono: 901 200 349

  • Correo electrónico: CATENTIDADES@CORREO.AEAT.ES