Saltar ao contido principal
Guía para a cesión de información tributaria por vías electrónicas ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias (PROTGEN)

3. Descrición das distintas vías

 

Vías de subministración

Tipos de subministracións

Modalidades

CESII

Certificados en liña

Servizos web

Estar ao corrente no cumprimento de obrigas tributarias (ECOT)

Contratar coa Administración

x

x

x (1)

Autorizacións transporte

x

x

x (1)

Axudas e subvencións

x

x

x (1)

Permisos de residencia e traballo

x

x

x (1)

Xenérico (outras finalidades)

x

x

x (1)

Actividades Económicas

Altas e baixas de actividades económicas

x (2)

x (3)

x (2)

Nivel de renda. Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF)

Nivel de renda xeral

x (4)

-

x (1)

Nivel de renda para bolsas

x (4)

-

-

Nivel de renda agrícola

x (4)

-

-

Nivel de renda básica de emancipación

x (4)

-

-

Nivel de renda para prestacións sociais

x (4)

-

-

Renda (certificado declaración)

x

x

-

Nivel de renda. Pensións Públicas Exentas

Pensións públicas exentas

x (5)

x (5)

-

Identificación

Datos identificativos/domicilio fiscal

x

-

x

Partícipes comunidades de bens

x

-

-

Validación Número de Identificación Fiscal

Validación NIF

-

-

x (6)

(1) Estes servizos web ofrécense directamente pola Axencia Tributaria e tamén a través da Plataforma de Intermediación da Administración Xeral do Estado. (Volver Contratar "coa Administración) (Volver a "Autorizacións transportes") (Volver a "Axudas e subvencións") (Volver a "Permisos de residencia e traballo") (Volver a "Générico") (Volver a "Nivel de renda xeral")

(2) Ofrécese información do último exercicio. (Volver a "Altas e baixas de actividades económicas - CESII") (Volver a "Altas e baixas de actividades económicas - Servizos web")

(3) Ofrécese información dos catro últimos exercicios. (Volver)

(4) Facilítase información de determinados recadros da declaración de IRPF (últimos 5 exercicios). (Volver "Nivel de renda xeral") (Volver a "Nivel de renda para bolsas") (Volver a "Nivel de renda agrícola") (Volver a "Nivel de renda básica de emancipación") (Volver a "Nivel de renda para prestacións sociais")

(5) Facilítase información de pensións públicas que están exentas de tributación no IRPF (últimos 5 exercicios). (Volver a "Pensións públicas exentas - CESII") (Volver a "Pensións públicas exentas - certificados en liña ")

(6) Verifícase se o NIF é correcto e está identificado na base de datos da AEAT. (Volver)

  1. 3.1. Cesión inmediata de información (CESII)
  2. 3.2. Obtención de certificados tributarios en liña
  3. 3.3. Servizos web
  4. 3.4. Xestión de solicitudes de información non estruturada