Saltar ao contido principal
Guía para a cesión de información tributaria por vías electrónicas ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias (PROTGEN)

3.1.1. Información dispoñible

 1. Estar ao corrente no cumprimento de obrigas tributarias

  • Para contratación con Administracións Públicas.

  • Para autorización de licenzas de transporte.

  • Para concesión de axudas e subvencións públicas.

  • Para permisos de residencia e traballo para estranxeiros.

  • Xenérico (finalidade distinta das 4 anteriores)

  A finalidade desta información é certificar se unha persoa ou entidade encóntrase ao corrente das súas obrigas tributarias conforme ao que se establece no artigo 74 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos , aprobado polo Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo (BOE do 5 de setembro). Por outra banda, en cada tipo de certificado de estar ao corrente verifícanse outras circunstancias segundo a normativa específica reguladora do procedemento administrativo para o que se require a información.

  Indicarase así o carácter positivo ou negativo do certificado. Nos certificados negativos indicarase o motivo ou motivos do incumprimento:

  • Falta de presentación dunha autoliquidación ou declaración á que o contribuínte estivese obrigado a presentar nos últimos doce meses precedentes aos dous meses inmediatamente anteriores á data de solicitude.

  • Mantemento de débedas ou sancións tributarias en período executivo coa Axencia Tributaria sen que estas encóntrense adiadas, fraccionadas ou suspendidas.

  • Non estar dado de alta no censo de empresarios, profesionais ou retenedores, cando se trate de persoas ou entidades obrigadas a estar no devandito censo e non estar dado de alta no Imposto sobre Actividades Económicas, cando se trate de suxeitos pasivos non exentos do imposto.

  • Outras causas.

 2. Nivel de renda. Imposto sobre a renda das persoas físicas

  • Nivel de renda xeral.

  • Nivel de renda para bolsas.

  • Nivel de renda para prestacións sociais.

  • Datos de renda para determinar a condición de agricultor.

  • Renda Básica de Emancipación.

  Estas subministracións seguen os seguintes criterios:

  1. Se o contribuínte presenta declaración de IRPF (Modelo 100) facilítanse determinadas partidas da declaración. Cando exista discrepancia entre os datos declarados e os que obran en poder da Axencia Tributaria, facilitaranse estes últimos.

  2. Se o contribuínte non presentou declaración e non está obrigado a presentara, facilítanse determinadas imputacións de renda que obran en poder da Administración Tributaria.

  3. Se o contribuínte non presentou declaración de IRPF, e segundo os datos fiscais de que se dispón de forma automatizada, está obrigado a presentara, non se facilitan datos, nin sequera datos de imputacións.

  4. Pódese solicitar información de IRPF dos 5 últimos exercicios.

  5. Como regra xeral, debe terse en conta que, se a declaración se realiza de forma conxunta, os datos facilitados refírense á totalidade de membros da unidade familiar. Porén, cando a subministración sexa de imputacións, sempre se facilitan datos individuais.

  6. Esta subministración de información está previsto unicamente con respecto a persoas físicas.

 3. Nivel de renda. Pensións públicas exentas

  Nesta subministración facilítanse os importes de pensións públicas, tanto do réxime da Seguridade Social como do réxime de Clases Pasivas, así como doutras prestacións públicas que resultan exentas conforme ás letras f), g), h) e y) do artigo 7 da Lei 35/2006, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, co obxecto de completar os datos que serven de indicador da renda dunha persoa, xa que as rendas exentas non aparecen declaradas polo propio contribuínte na súa declaración do IRPF. pódese solicitar información dos 5 últimos exercicios. Esta subministración de información está previsto unicamente con respecto a persoas físicas.

 4. Imposto sobre actividades económicas

  Facilita a relación das actividades económicas, ata un máximo de dez, incluíndo as actividades exentas e non suxeitas ao Imposto, desenvolvidas por un contribuínte ata o exercicio actual. Entre estas actividades facilítanse, se é o caso, aquelas en que o contribuínte causase baixa no devandito exercicio. As actividades móstranse ordenadas por epígrafe. Todo iso de acordo coa información do Censo de Actividades Económicas da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

 5. Datos identificativos

  • Identificación de persoas físicas, xurídicas e entidades sen personalidade xurídica.

   Facilita o nome e apelidos das persoas físicas ou a razón social para persoas xurídicas ou entes sen personalidade xurídica, así como o domicilio fiscal de todas elas.

  • Identificación de partícipes en comunidades de bens e sociedades civís.

   Facilita, a partir do NIF dunha comunidade de bens ou sociedade civil, a identificación dos seus socios ou partícipes, así como a porcentaxe de participación na devandita comunidade ou sociedade.

Os deseños de rexistro para cada tipo de subministración poden consultarse nas seguintes ligazóns da páxina web da Axencia Tributaria:

Deseños de rexistro vía CESII - Subministracións de renda Nova xanela

Deseños de rexistro vía CESII - Subministración de datos identificativos Nova xanela

Deseños de rexistro vía CESII - Outras subministracións Novas xanela