Saltar ao contido principal
Guía para a cesión de información tributaria por vías electrónicas ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias (PROTGEN)

3.1.2. Requisitos previos para utilizar esta vía

 1. Solicitude de alta

  Débese remitir o formulario de “Solicitude de alta FORMGEN en formato PDF a través do trámite de rexistro electrónico do correspondente procedemento da Sede electrónica da Axencia Tributaria (Presentación de formularios de autorización en subministracións estandarizadas Nova xanela ). Ao rexistrar a documentación será facilitada unha notificación de Recibo da Presentación co Código Seguro de Verificación asignada, o cal deberá conservar o organismo solicitante durante a tramitación.

  Os órganos da Administración Xeral do Estado, incluíndo os seus Servizos Territoriais, se é o caso, deben dirixir o formulario ao Servizo de Planificación e Relacións Institucionais.

  Sinálase que os órganos dependentes da Administración autonómica deben remitir o formulario ás Delegacións Especiais da Axencia Tributaria a través do interlocutor único designado de conformidade co seu Convenio de cesión de información para finalidades non tributarias (Convenios sobre subministración de información para finalidades non tributarias Nova xanela ), mentres que os órganos dependentes da administración local farano ás Delegacións a través do interlocutor único designado de conformidade co Convenio de Subministración de información ou o Convenio de Intercambio e colaboración na xestión recadadora (Convenios coas entidades locais Novos xanela ).

  O formulario pódese obter e cubrir directamente na páxina web da Axencia Tributaria (Formulario de alta para solicitar información na Sede electrónica - FORMGENNova xanela ). Débense completar todos os apartados conforme ás instrucións que se encontran na última páxina e asinar polo titular do órgano e polo interlocutor único no caso de órganos autonómicos e locais.

  No caso de que se requira emenda, será comunicado, e a devandita emenda remitirase a través do trámite de rexistro electrónico para Contestar requirimentos ou presentar documentación relacionada cun documento recibido da AEAT Nova xanela da sede electrónica da Axencia Tributaria. Cumprirá facer referencia ao Código Seguro de Verificación (CSV) facilitado no Recibo de Presentación da documentación á que se refire a emenda, coa finalidade de que ambas as dúas documentacións queden correctamente vinculadas.

  Efectuada a alta, comunicarase ao órgano, organismo ou entidade solicitante para que proceda á obtención do /o certificado/s electrónico/s dos usuarios, se non dispón deles .

  Cando cumpra comunicar novas finalidades ou procedementos para os que unha subministración xa se encontra autorizado, seguirase o mesmo procedemento que para a alta, pero marcarase no apartado correspondente do formulario a circunstancia de que se trata de tal comunicación e que non require a tramitación de altas novas.

  Cando por calquera circunstancia un organismo público ou algún dos seus usuarios xa non requiran acceder á información para a que se encontran autorizados, comunicarase á Axencia Tributaria para que se xestione a correspondente baixa de organismos e / ou usuarios, mediante o formulario de baixa dispoñible na documentación de axuda e seguindo as mesmas regras descritas con respecto á alta no referente á unidade destinataria (Formulario de baixa na Sede electrónica Nova xanela ).

  Ademais, estas autorizacións son obxecto de depuración periodicamente.

 2. Obtención de certificado electrónico

  Cada usuario autorizado debe dispor dun Certificado electrónico de Empregado Público, un Certificado de Representante de Persoa Xurídica (PJ), un Certificado de Representante de Entidade sen Personalidade Xurídica (ESPJ), ou un Certificado de Persoa Física. Ademais, vaise a seguir mantendo a posibilidade de acceder con Certificado de Persoa Xurídica (ata que caduquen).

  Os certificados electrónicos admitidos pola Axencia Tributaria son os incluídos na relación de prestadores de servizos de certificación admitida polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, segundo o que se dispón na Orde HAP/800/2014, do 9 de maio, pola que se establecen normas específicas sobre sistemas de identificación e autenticación por medios electrónicos coa Axencia Estatal de Administración Tributaria. As entidades emisoras de certificados admitidos conforme á Orde anterior poden consultarse na seguinte ligazón: Prestadores de servizos autorizados polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo Novo xanela. O procedemento para a emisión do certificado electrónico dependerá do prestador de servizos de certificación que se utilice.