Saltar ao contido principal
Guía para a cesión de información tributaria por vías electrónicas ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias (PROTGEN)

3.1.3. Solicitude e recepción de información tributaria

 1. Solicitude

  A través da Sede electrónica ofrécese acceso á aplicación Cesión inmediata de información (CESII): Solicitude Nova xanela. Para poder entrar cumprirá autenticarse co correspondente certificado electrónico. A aplicación incorpora un titorial.

  Resumidamente, a aplicación está dividida en tres pasos ou pantallas: 1. Seleccionar subministración > 2. Encher solicitude > 3. Enviar solicitude.

  A primeira pantalla mostrará información do solicitante (NIF e nome do organismo e do usuario) extraída do certificado electrónico de acceso e, ademais, ofrece unha listaxe dos tipos de información que ten autorizados o usuario. O usuario debe seleccionar algún das subministracións para os que teña autorización. O campo “finalidade”, de obrigado cumprimento, recollerá o motivo da cesión.

  A segunda pantalla volve mostrar información do solicitante e, ademais, ofrece e require información da solicitude. Esta pantalla permite a carga dos datos identificativos de cada contribuínte de que se solicita información. A petición consistirá nunha listaxe rexistros no cada contribuínte identificarase cunha fila (entendido como un NIF seguido do nome completo ou razón social. No suposto de persoas físicas, deberá consignarse por esta orde: primeiro apelido, segundo apelido e nome, deixando un espazo en branco entre os mesmos), e poderase realizar de dúas maneiras (ningunha delas excluínte):

  • Importando un ficheiro con formato “.csv”. Cando se finaliza a importación móstrase o seu contido no campo “Contido”. Non cómpre empregar ningún programa especial para preparar o ficheiro. Directamente, desde o Excel pódese gardar o documento como ficheiro “.csv” (O arquivo csv é un tipo de documento sinxelo para representar datos en forma de táboa: as columnas sepáranse por punto e coma, e as filas por salto de liña. Se se está traballando co programa Excel, poderase gardar o arquivo coa extensión “.csv”. Pola súa parte, un ficheiro “.csv” poderase abrir co programa Excel, visualizando a información como unha táboa).

  • Escribindo directamente, no campo de texto “Contido”, un NIF (como mínimo) ou vario NIF un por fila, separando o NIF do nome completo con punto e coma.

  Dependendo da subministración seleccionado, o número máximo de rexistros solicitados en cada petición variará. Este número virá especificado na aplicación web.

  A terceira pantalla inclúe un apartado cos principais datos do envío:

  • Subministración: nome da subministración seleccionado.

  • Exercicio: exercicio fiscal ao que se refire a información.

  • Finalidade: motivo para a cesión de información.

  • Cantidade rexistros do envío: número total de rexistros solicitados (número de contribuíntes de que se solicita a información).

  Ao pulsar sobre “Enviar solicitude” comezarase co proceso. Unha vez que este concluíse, a aplicación ofrecerá ao usuario as posibles accións que pode elixir para o ficheiro devolto coa información.

 2. Resposta

  A resposta óbténse inmediatamente.

  O ficheiro que se devolve ten formato “.csv”. Pode ser visualizado en Excel. Os campos veñen separados en columnas e ben identificado. Inclúese unha primeira fila que describe o concepto de cada unha das columnas; é dicir, devólvese un ficheiro autoexplicativo. A continuación, cada fila recolle a información relacionada con cada contribuínte.

  Ao ser datos estruturados, pódense incorporar en sistemas automatizados do organismo receptor.

  Esta vía dispón dun vídeo explicativo ao que pode acceder desde a seguinte ligazón: Vídeo explicativo: cesión inmediata de información entre a AEAT e as Administracións públicas Novas xanela.