Saltar ao contido principal
Guía para a cesión de información tributaria por vías electrónicas ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias (PROTGEN)

3.2.4. Consultas na Sede electrónica vinculada a este servizo

 1. Consulta de organismo: persoas e subministracións autorizadas Nova xanela

  Mostra datos históricos das persoas e subministracións autorizadas da Administración Pública consultante desde que o organismo se encontre en situación de alta.

  A Administración pública consultante poderá ver nun primeiro nivel unha lista de todos os organismos que comparten o mesmo NIF de entrada. Para cada un deles indícase o ámbito (estatal, autonómico ou local), o número de persoas autorizadas (de alta ou de baixa), o número de subministracións autorizados, e se é adscrito (é dicir, se é un departamento sen NIF propio) ou non.

  Picando sobre os números incluídos na lista, accédese ao nivel sucesivo, para obter o detalle das subministracións que ten autorizado o organismo ou a listaxe dos empregados públicos que figuran de alta ou de baixa.

  No listaxe de empregados públicos, para cada un deles especifícase a data de alta e, se é o caso, de baixa, así como o número de subministracións aos que está autorizado. Como no caso dos organismos, se se pica sobre esta cifra, accederase á listaxe individual de subministracións autorizadas.

  Para o uso desta consulta requírese Certificado de Representante de Persoa Xurídica (PJ) ou Certificado de Representante de Entidade sen Personalidade Xurídica (ESPJ).

 2. Consulta do cidadán de certificados expedidos a terceiros

  Cando unha Administración pública solicite un certificado a través do servizo de Solicitude de certificados tributarios de terceiras persoas polas Administracións Públicas, xa que en todo caso se encontra amparada no previo consentimento do interesado, o certificado correspondente aparecerá na "miña "área persoal" no apartado "Os meus expedientes" de do devandito interesado na sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, para a súa consulta polo propio interesado.