Saltar ao contido principal
Guía para a cesión de información tributaria por vías electrónicas ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias (PROTGEN)

3.2.1. Información dispoñible

 1. Certificados sobre o cumprimento de obrigas tributarias

  • Para contratación con Administracións Públicas

  • Para autorización de licenzas de transporte

  • Para concesión de axudas e subvencións públicas

  • Para permisos de residencia e traballo para estranxeiros

  • Xenérico (finalidade distinta das 4 anteriores)

  A finalidade desta información é certificar se unha persoa ou entidade encóntrase ao corrente das súas obrigas tributarias conforme ao que se establece no artigo 74 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo (BOE do 5 de setembro). Por outra banda, en cada tipo de certificado de estar ao corrente verifícanse outras circunstancias segundo a normativa específica reguladora do procedemento administrativo para o que se require a información.

  Indicarase así o carácter positivo ou negativo do certificado. Nos certificados negativos indicarase o motivo ou motivos do incumprimento:

  • Falta de presentación dunha autoliquidación ou declaración á que o contribuínte estivese obrigado a presentar nos últimos doce meses precedentes aos dous meses inmediatamente anteriores á data de solicitude

  • Mantemento de débedas ou sancións tributarias en período executivo coa Axencia Tributaria sen que estas encóntrense adiadas, fraccionadas ou suspendidas

  • Delito fiscal, ter pendentes de ingreso responsabilidades civís derivadas de delito contra a Facenda Pública declarada por sentenza firme

  • Non estar dado de alta no censo de empresarios, profesionais ou retenedores, cando se trate de persoas ou entidades obrigadas a estar no devandito censo e non estar dado de alta no Imposto sobre Actividades Económicas, cando se trate de suxeitos pasivos non exentos do imposto.

  • Outras causas.

 2. Nivel de renda. Certificado do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas

  Facilita un resumo da declaración de IRPF presentado polo contribuínte (do exercicio solicitado), coa inclusión da maioría dos recadros da declaración con relevancia para determinar o seu nivel de renda. Desde o exercicio 2020 facilitaranse todas os recadros declarados.

  Cando un contribuínte opta por presentar a súa declaración conxuntamente xunto ao resto de membros da súa unidade familiar facilítanse as rendas de todos eles, diferenciando, na medida do posible, os rendementos que corresponden a cada membro da unidade familiar. Desde o exercicio 2020 as rendas facilitaranse individualizadas por cada membro da unidade familiar.

  Cando existan discrepancias entre os datos declarados e os datos comprobados pola Administración, certificaranse estes.

  Cando se solicite un certificado de IRPF dun contribuínte que non presentou declaración e non está obrigado a presentara, certifícanse determinadas imputacións de renda que obran en poder da Administración Tributaria.

  Se o contribuínte non presentou declaración de IRPF e, segundo os datos fiscais de que se dispón de forma automatizada, está obrigado a presentara, non se facilitan datos, nin sequera datos de imputacións.

  Este certificado só procede con respecto a persoas físicas.

 3. Certificado de Actividades Económicas

  Facilita a relación das actividades económicas, incluíndo as actividades exentas e non suxeitas ao Imposto sobre Actividades Económicas, desenvolvidas por un contribuínte durante o exercicio solicitado, podendose solicitar os 4 últimos exercicios. Tamén se facilitan, se é o caso, as actividades en que o contribuínte causase baixa no exercicio solicitado. Todo iso de acordo coa información do Censo de Actividades Económicas da Axencia Estatal de Administración Tributaria.