Saltar ao contido principal
Exercicio 2022

5. Os Impostos Especiais

Os Impostos Especiais foron os que, entre as grandes figuras, rexistraron un menor crecemento en 2022. Así, os ingresos por estes impostos aumentaron un 2,5% ata os 20.224 millóns de euros, aínda por debaixo (-5,4 %) dos niveis de 2019 a nivel agregado (Cadro 5.1 ). Non obstante, o comportamento foi dispar entre as distintas figuras. No Imposto sobre Hidrocarburos os ingresos aumentaron un 4,3%, pero non acadaron aínda os niveis de 2019, xa que, aínda que o consumo se segue recuperando, viuse lastrado polo forte incremento dos prezos. No caso do Imposto sobre Labores do Tabaco, en 2022 rompeuse a tendencia decrecente dos ingresos, rexistrandose un incremento do 9,3 %. Este cambio explícase por dous factores. Por un lado, aumentou o consumo, tanto dos cigarros (7,2 %) que superaron o nivel anterior á pandemia como do resto de labores (2,9 %) que afianzaron a súa tendencia crecente. Doutra banda, o prezo medio antes de impostos de ambas as dúas categorías incrementouse. O Imposto sobre a Electricidade rexistrou unha forte caída dos ingresos (-79 %) explicada polas sucesivas prórrogas durante todo o ano da baixada do tipo, en vigor desde mediados de setembro de 2021 e para o que estímase un impacto recadador de 1.705 millóns en 2022. Con este importe os ingresos acadarían o nivel máis alto de toda a serie impulsada pola intensa subida dos prezos da electricidade, e a pesar da caída do consumo. Os ingresos de todos os impostos sobre o alcohol aumentaron en 2022, impulsados por un maior consumo, superando todos eles os niveis previos á pandemia, e sendo especialmente intenso o incremento do Imposto sobre o Alcohol e Bebidas Derivadas (34,5 %).

En 2022 aumentaron os consumos de todos os produtos suxeitos a II.EE. (Cadro 5.1 ), a excepción da electricidade. Destacan os crecementos do consumo de alcohol (18,1 %), cigarros (7,2 %) e cervexa (6,1 %), superando todos eles os niveis anteriores á pandemia. No caso dos combustibles, aínda que o consumo de gasolinas e gasóleos medrou (1,5 %), o aumento foi máis suave polo forte incremento dos prezos e mantivose aínda por debaixo dos niveis de 2019. Pola súa banda, o consumo de electricidade reduciuse un 2%, arrastrado pola intensa subida dos prezos.

Durante 2022 continuou o incremento de prezos iniciado o ano anterior, sendo especialmente forte no caso dos produtos enerxéticos, e acadando, para todos os produtos suxeitos a II.EE, os niveis máis altos de toda a serie histórica. Así, o prezo medio de gasolinas e gasóleos medrou un 44,7% (un 67,8% antes de impostos; Cadro 9.1 ) impulsado polo prezo do barril de petróleo en euros que aumentou un 63,7%. Na electricidade o incremento antes de impostos foi do 52,9 %, aínda que o do prezo de venda ao público foi menor (39,2 %) grazas á rebaixa do tipo que se mantivo durante todo o exercicio (Cadro 5.7 ). Pola súa banda, os prezos medios das bebidas alcohólicas incrementáronse un 2,7% (4,1% antes de impostos, Cadro 5.2 ) e os da cervexa un 6,4% (6,8% antes de impostos, Cadro 5.3 ). No caso dos labores do tabaco, o prezo medio de venda ao público aumentou un 2,8% (4,6% antes de impostos, Cadro 9.2 ), rexistrando incrementos os prezos medios tanto dos paquetes (1,3% o prezo medio de venda ao público) como do resto de labores (7,9% o prezo medio de venda ao público). En consecuencia, o valor dos produtos suxeitos a II.EE. (antes do IVE) aumentou un 39,5%, consecuencia duns maiores consumos (agás de electricidade) e da intensa subida dos prezos (Cadros 1.3 e 5.1 ).

No referente aos tipos efectivos, o único cambio normativo en 2022 foi a drástica rebaixa do tipo no Imposto sobre a Electricidade que se prorrogou sucesivamente desde setembro de 2021 (do 5,11 %ao 0,5 %). O impacto estimado desta rebaixa en 2022 acada os 1.705 millóns de euros (Cadro 1.5 ). Pero, como se pode apreciar no Cadro 5.1, producíronse outras variacións nos tipos. Destaca o incremento nos últimos dous anos do tipo efectivo de gasolinas e gasóleos, debido a modificacións na composición do consumo dos distintos produtos, en concreto, por un maior uso de produtos gravados a tipos superiores.

Os Impostos Especiais reportados medraron un  1,5% en 2022 ata os 20.334 millóns de euros, aínda por debaixo a nivel agregado (-5,7 %) dos niveis de 2019 (Cadro 5.1 ). Todos, a excepción dos impostos sobre os Produtos Intermedios e sobre a Electricidade, aumentaron en liña coa recuperación dos consumos, e tamén fixéseo o Imposto sobre a Electricidade de non haberse prorrogado durante todo o ano 2022 a rebaixa do tipo. De feito, dos 1.226 millóns de menor importe reportado con respecto a 2019, 1.133 concéntranse no Imposto sobre a Electricidade. Tamén quedou por debaixo dos niveis de 2019 (359 millóns menos) o Imposto sobre Hidrocarburos, xa que a intensa subida dos prezos contivo o aumento do consumo.

O Imposto sobre Hidrocarburos reportados aumentou un 3,1%, acadando os 12.007 millóns de euros (Cadro 5.5 ), pero situandose aínda por debaixo do nivel de 2019 (-2,9 %), agás no caso das gasolinas para as que foi un 7,7% superior. Aínda que o consumo se segue recuperando, viuse retardado pola forte subida dos prezos que, como se mencionou anteriormente, acadaron máximos históricos. O incremento da recadación reportada foi o dobre que o dos consumos (1,5 %), polo incremento do tipo efectivo derivado dun maior uso de produtos gravados a tipos superiores. En efecto, os consumos de gasolinas e gasóleos aumentaron un 10%, (superando xa o nivel de consumo anterior á pandemia), e un 1,3% respectivamente, fronte á caída do consumo de gasóleo bonificado, do 6,4 %.

O Imposto sobre Labores do Tabaco reportado rexistrou un crecemento do 8,2 %ata os 6.692 millóns de euros (Cadro 5.6 ), superando xa a cifra de 2019. O incremento foi maior nos cigarros (8,3 %), cambiando a tendencia decrecente iniciada en 2019, que no resto de produtos (7,7 %). Este aumento do imposto reportado explícase por un incremento tanto do consumo (6% o total, 7,2% os paquetes e 2,9% o resto de produtos) como do prezo medio antes de impostos (4,6% o total, 2,7% os paquetes e 11,7% o resto de produtos).

O Imposto sobre a Electricidade reduciuse un 76,4% (Cadro 5.7 ), consecuencia da drástica baixada do tipo (do 5,11 %ao 0,5 %) que entrou en vigor a mediados de setembro de 2021 e que se prorrogou sucesivamente ao longo de todo o ano 2022. O consumo de electricidade rexistrou un descenso (-2 %), arrastrado polo forte crecemento dos prezos (52,9% antes de impostos).

O Imposto sobre o Alcohol e Bebidas Derivadas incrementouse un 17,8% en 2022 (Cadro 5.2 ), en liña co avance dos consumos, non só superando os niveis de 2019, senón rexistrando a maior recadación reportada desde 2007. Algo similar ocorre no Imposto sobre a Cervexa, que aumentou un 6,3% (Cadro 5.3 ), acadando un máximo histórico de recadación.

O Imposto sobre o Carbón rompeu a súa tendencia dos anos anteriores e aumentou un 65,8%, ata os 52 millóns, aínda que mantén un papel residual dentro do sistema, unha vez que se foi abandonando o seu uso na xeración de electricidade por parte dos maiores produtores.

A recadación por Impostos Especiais acadou os 20.224 millóns, rexistrando un crecemento do 2,5 %con respecto ás cifras de 2021, pero situandose aínda 1.156 millóns (un 5,4 %) por debaixo da recadación de 2019 (Cadro 5.1 ). O seu crecemento foi un punto superior ao do imposto reportado, sendo dous as razóns que o xustifican. Dunha parte, a mecánica recadadora, que afectou de distinta forma aos dous últimos anos. A caixa de 2021 recollía as últimas devindicacións do exercicio 2020, máis afectados pola crise, mentres que a caixa de 2022 saíu favorecida con respecto á devindicación anual. Doutra , os maiores ingresos recadados en 2022 vinculados aos adiamentos solicitados, destacando os casos dos Impostos sobre Hidrocarburos e sobre Alcohol e Bebidas derivadas. De feito, neste último caso a diferenza entre a caixa e a devindicación foi especialmente relevante, medrando a primeira un 34,5%, case o dobre que a devindicación, un 17,8%.