Saltar ao contido principal
Exercicio 2022

Anexo: Dereitos recoñecidos

A medida dos ingresos en termos de dereitos recoñecidos netos aproxima mellor que a recadación líquida os resultados do exercicio, ao incluír os dereitos recoñecidos no ano que quedan pendentes de cobramento ao finalizar o exercicio e excluír os ingresos de exercicios cerrados ou recoñecidos en exercicios anteriores. Esta mesma medida, cun axuste por recadación incerta (estimado de acordo cun modelo econométrico elaborado polo Instituto Nacional de Estatística e validado polo Eurostat), é a establecida en Contabilidade Nacional para a imputación da maior parte dos ingresos, e en concreto para os impostos e as cotizacións sociais (Regulamento CE 2516/2000).

Os dereitos recoñecidos netos obtéñense como diferenza entre os dereitos recoñecidos brutos e os dereitos anulados e cancelados. Pódense analizar en dúas grandes categorías:

• Dereitos de contraído simultáneo en que o recoñecemento do dereito coincide co ingreso. Reflicten o cumprimento voluntario dos contribuíntes por medio, basicamente, de autoliquidacións e liquidacións aduaneiras.

• Dereitos de contraído previo, onde se recoñece o dereito previamente ao ingreso. Inclúen as liquidacións practicadas por Xestión, Inspección, Aduanas e Recadación no exercicio dos procedementos de control do cumprimento tributario, os dereitos por autoliquidacións para as que solicitou adiamento ou recoñecemento de débeda, e os dereitos por axustes territoriais coas Facendas Forais.