Saltar ao contido principal
Memoria 2020

3.3. Resultados obtidos de acordo con outros indicadores establecidos nos Plans de Obxectivos de anos anteriores

Os Plans de Obxectivos anteriores a 2018 incluían indicadores referidos aos resultados derivados das actuacións de prevención e control da fraude. Baixo esta denominación mídense os resultados recadadores das actuacións da Axencia Tributaria de loita contra a fraude.

Porén, estes indicadores ofrecen unha medición das actividades de control da Axencia atendendo a un criterio de caixa (liquidacións cobradas con independencia do ano en que se practicou a liquidación, cotas cobradas que foran denunciadas no exercicio ou en exercicios anteriores, liquidacións extemporáneas ingresadas, así como denegación de devolucións solicitadas).

Ademais, o obxectivo de maximizar os indicadores de resultados de loita contra a fraude pode non estar completamente aliñado cunha das funcións básicas encomendadas á Axencia Tributaria como é o incremento da recadación en voluntaria. Aínda que se viñeron adoptando medidas lexislativas para o incremento de autoliquidádoo e ingresado (ex. limitación de gastos financeiros, obriga de declarar bens no estranxeiro, investimento do suxeito pasivo no IVE en transmisións inmobiliarias …), a eficacia das mesmas sería limitada se posteriormente o comportamento da Axencia Tributaria fose pasivo.

Así mesmo, os indicadores de resultados de loita contra a fraude só reflicten unha parte dos efectos da actividade da Axencia Tributaria, cunha visión temporal reducido a un ano concreto.

Todas estas cuestións e a maior orientación dirixida ás actuacións de asistencia e prevención da fraude aconsellan medir os resultados da Axencia Tributaria mediante un indicador como é a recadación líquida, que comprende non só os ingresos das liquidacións efectuadas senón tamén os ingresos autoliquidados polos contribuíntes, sobre os que o papel da Axencia Tributaria resulta de extraordinaria importancia.

Sen prexuízo do anterior, ofrécese información sobre os resultados obtidos no ano 2020 de acordo cos indicadores de resultados de loita contra a fraude que recollían os Plans de Obxectivos de anos anteriores a 2018.

Os resultados recadadores na prevención e loita contra a fraude da Axencia Tributaria acadan en 2020 un importe total de 17.274 millóns de euros, o que supón un aumento do 9,93 %respecto do ano anterior. Estes resultados inclúen expedientes extraordinarios de minoración de pagamentos fraccionados por unha contía de 4.487 millóns que serán de difícil repetición noutros exercicios.

En relación con este resultado, o índice de eficiencia mide o importe ingresado por estas actuacións de loita contra a fraude por cada euro gastado na Axencia Tributaria. Para o seu cálculo utilízanse as seguintes magnitudes:

  • No numerador inclúese, en millóns de euros, o importe ingresado pola loita contra a fraude tributario e aduaneiro.

  • No denominador inclúese, en millóns de euros, o importe do orzamento anual da Axencia Tributaria, en termos de obrigas recoñecidas. Recolle o custo de todas as funcións que desenvolve a Axencia Tributaria, tendo en conta que todas contribúen a cumprir a súa misión de velar pola correcta aplicación do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Segundo o índice de eficiencia, en 2020, por cada euro gastado na Axencia, recadáronse 11,52 euros na loita contra a fraude, cifra lixeiramente superior á do ano anterior, aínda que se trata dun nivel condicionado polo importe dos pagamentos fraccionados sinalados anteriormente, do mesmo xeito que ocorre co índice de desempeño que figura no cadro nº 9.

Datos e gráficos relacionados con esta cuestión encóntranse no Anexo Cadro nº 16. Índice de eficiencia.Nova xanela 

O importe total cómpónse de dous partes: “Resultados da prevención e control da fraude tributario e aduaneiro” polo que se obtiveron en 2020, 16.597 millóns de euros e “Outros resultados da prevención e control da fraude tributario e aduaneiro” cun resultado neste mesmo período de 677 millóns de euros.

  1. 3.3.1. Resultados da prevención e control da fraude tributaria e aduaneira
  2. 3.3.2 Outros resultados da prevención e control da fraude tributario e aduaneiro