Saltar ao contido principal
Modelo 100.Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 2018

Membros das mesas electorais

Estarán exceptuadas de gravame as cantidades percibidas polos membros das Mesas Electorais de acordo co establecido na Orde Ministerial de 3 de abril de 1991 (BOE de 5-4-91).