Saltar ao contido principal
Modelo 100.Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 2018

Membros do tribunal do xurado

Estarán exceptuados de gravame as cantidades percibidas polos candidatos a xurado e polos xurados titulares e suplentes como consecuencia do cumprimento das súas funcións, de acordo co previsto no Real Decreto 385/1996, da 1 de marzo (BOE de 14-3-96).