Saltar ao contido principal
Modelo 100.Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 2018

Persoal destinado no estranxeiro

Nestes supostos non se esixe o requisito de que o desprazamento e permanencia non sexa por un período continuado superior a nove meses.

Así mesmo, a contía das axudas exceptuadas de gravame nestes casos é incompatible coa exención para os rendementos percibidos por traballos realizados no estranxeiro, prevista no artigo 6 do Regulamento do Imposto.

 1. FUNCIONARIOS PÚBLICOS ESPAÑOIS CON DESTINO NO ESTRANXEIRO

  Terá a consideración de dieta exceptuada de gravame o exceso que perciban sobre as retribucións totais que obterían no suposto de acharse destinados en España, como consecuencia da aplicación dos módulos e da percepción das indemnizacións previstas nos artigos 4, 5 e 6 do Real Decreto 6/1995, do 13 de xaneiro, polo que se regula o réxime de retribucións dos funcionarios destinados no estranxeiro, e calculando o devandito exceso na forma prevista no devandito Real Decreto, e a indemnización prevista no artigo 25.1 e 2 do Real Decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón de servizo.

 2. PERSOAL AO SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO CON DESTINO NO ESTRANXEIRO

  Terá a consideración de dieta exceptuada de gravame o exceso que perciba sobre as retribucións totais que obtería por soldos, trienios, complementos ou incentivos, no suposto de acharse destinado en España.Para estes efectos, o órgano competente en materia retributiva acordará as equiparacións retributivas que poidan corresponder ao devandito persoal se estivese destinado en España.

 3. FUNCIONARIOS E PERSOAL AO SERVIZO DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

  Terá a consideración de dieta exceptuada de gravame o exceso percibido polos funcionarios e o persoal ao servizo doutras Administracións Públicas, na medida que teñan a mesma finalidade que os contemplados nos artigos 4, 5 e 6 do Real Decreto 6/1995, do 13 de xaneiro, polo que se regula o réxime de retribucións dos funcionarios destinados no estranxeiro ou non exceda das equiparacións retributivas, respectivamente.

 4. EMPREGADOS DE EMPRESAS CON DESTINO NO ESTRANXEIRO

  Terá a consideración de dieta exceptuada de gravame o exceso que perciban sobre as retribucións totais que obterían por soldos, xornais, antigüidade, pagas extraordinarias, mesmo a de beneficios, axuda familiar ou calquera outro concepto, por razón de cargo, emprego, categoría ou profesión no suposto de acharse destinados en España.