Saltar ao contido principal
Modelo 100.Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 2018

Relacións laborais especiais de carácter dependente

Cando os gastos de locomoción e manutención non lles sexan resarcidos especificamente polas empresas aos que presten os seus servizos, os contribuíntes que obteñan rendementos do traballo que se deriven de relacións laborais especiais de carácter dependente poderán minorar os seus ingresos, para a determinación dos seus rendementos netos, nas seguintes cantidades, sempre que xustifiquen a realidade dos seus desprazamentos:

 1. Por gastos de locomoción:

  • Cando se utilicen medios de transporte público, o importe do gasto que se xustifique mediante factura ou documento equivalente.

  • Noutro caso, a cantidade que resulte de computar 0,19 euros por quilómetro percorrido, máis os gastos de peaxe e aparcadoiro que se xustifiquen.

 2. Por gastos de manutención:

  • Desprazamento dentro do territorio español:26,67 euros diarios.

  • Desprazamento a territorio estranxeiro:48,08 euros diarios.

 3. Por gastos de estancia:

  Os gastos de estancia deberán estar resarcidos pola empresa e en tal caso poderán minorar os ingresos no importe que se xustifique.