Saltar ao contido principal
Modelo 100.Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 2018

7.2.8.Cumprimentación

A través dunha ventá de captura de datos debe facilitarse a seguinte información:

RETRIBUCIÓNS MONETARIAS

Farase constar o importe íntegro das retribucións monetarias percibidas, é dicir, antes de efectuar ningún desconto sobre elas, así como as retencións practicadas.

RETRIBUCIÓNS EN ESPECIE

Na casa "Valoración" farase constar o valor das retribucións en especie, sen incluír o "ingreso a conta" efectuado pola empresa, que se consignará separadamente na súa propia casa.

Atención:as contribucións ou cantidades satisfeitas polo empresario a Planes de Pensións, plans de previsión social empresarial ou Mutualidades de Previsión Social, que fosen imputadas ao contribuínte, consignaranse no apartado seguinte.

Ingresos a conta repercutidos ao traballador

Con carácter xeral, o "Ingreso íntegro" será a suma da "Valoración" e o "Ingreso a conta", salvo que o importe deste último haxa sido repercutido ao perceptor.

Nese caso consignarase nesta casa o importe do ingreso a conta repercutido, co fin de que o programa non o acumule á valoración para determinar os ingresos íntegros.

CONTRIBUCIÓNS EMPRESARIAIS A PLANS DE PENSIÓNS, PLANS DE PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL E A MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL:importes que se imputan ao contribuínte

O programa permite a cumprimentación desta casa exclusivamente cando se trate do Declarante ou do Cónxuxe, ou no suposto de Fillo 1,Hijo 2, Fillo 3 ou Fillo 4 cando se trate de contribucións empresariais a Planes de Pensións, Plans de Previsión Social Empresarial ou Mutualidades de Previsión Social constituídos a favor de persoas con discapacidade (Clave 2.Réxime especial de persoas con discapacidade).

No apartado correspondente ao réxime de redución da base impoñible indicarase a clave numérica que corresponda das recollidas a continuación:

  1. Réxime xeral.

  2. Réxime especial de persoas con discapacidade

  3. Réxime especial de Mutualidades de deportistas profesionais e de alto nivel.

  4. Réxime de redución das achegas do cónxuxe

Atención:as achegas ou cantidades satisfeitas polo propio traballador a estes plans de pensións, plans de previsión social empresarial ou Mutualidades de Previsión Social, consignarase no apartado "Reducións da base impoñible:achegas e contribucións a sistemas de previsión social".

As primas satisfeitas polo empresario a entidades aseguradoras, como consecuencia de contratos de seguros colectivos para facer fronte aos compromisos por pensións co seu persoal, nos termos previstos na disposición adicional primeira do Real Decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de pensións, e que fosen imputadas ao contribuínte, non se consignarán nestas casas, senón no apartado "Retribucións en especie" anterior.

CONTRIBUCIÓNS EMPRESARIAIS A SEGUROS COLECTIVOS DE DEPENDENCIA:IMPORTE IMPUTADO AO CONTRIBUÍNTE.

Nesta casa consignarase as primas pagadas pola empresa como beneficiarios de seguros colectivos de dependencia.

ACHEGAS Ao PATRIMONIO PROTEXIDO DAS PERSOAS CON MINUSVALIDEZ (art.17.2 k) Lei do Imposto)

Farase constar o importe das achegas recibidas polos contribuíntes con discapacidade ao patrimonio protexido do que sexan titulares.

Estas achegas integraranse cos seguintes límites:

Cando os aportantes sexan contribuíntes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, terán a consideración de rendementos do traballo ata o importe de 10.000 euros anuais por cada aportante e 24.250 euros anuais en conxunto.

Así mesmo, e con independencia dos límites indicados no parágrafo anterior, cando os aportantes sexan suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades, terán a consideración de rendementos do traballo sempre que fosen gasto deducible no Imposto sobre Sociedades co límite de 10.000 euros anuais.

Estes rendementos estarán exentos ata un importe máximo anual conxunto de tres veces o indicador público de renda de efectos múltiples (o IPREM para o ano 2018 é de 7.519,59 euros).

Non estará suxeita ao Imposto sobre Sucesións e Doazóns a parte das achegas que teña para o perceptor a consideración de rendementos do traballo.

REDUCIÓNS ESPECIAIS (art.º 18, apartados 2 e 3, D.T 11º, 12ª e 25ª Lei do Imposto)

Cando se inclúan entre os ingresos íntegros rendas de carácter irregular ás que lles resulte aplicable algunha das reducións previstas no artigo 18, apartados 2 e 3 e D.T 11º e 12º e 25º da Lei do Imposto, indicarase nesta casa o seu importe.

O importe da redución, se procede, deberá figurar no certificado de retencións facilitado pola empresa.

GASTOS DEDUCIBLES

Farase constar nestas casas a contía dos gastos deducibles dos rendementos do traballo, consignándoos separadamente segundo os conceptos que aparecen na ventá.Salvo o gasto a aplicar de 2.000 euros que é calculado directamente polo programa.