Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

4.4.4. Excepcións

  • A  supresión non procederá cando puidese causar un prexuízo a intereses lexítimos do afectado ou de terceiros ou cando existise unha obriga de conservar os datos.
  • Non procederá o dereito de  supresión se o dato coincide co que consta nun expediente administrativo. Para proceder á  supresión será necesaria a previa revisión do expediente polos medios legalmente establecidos, e se resultasen modificados, poderase considerar a  supresión dos datos dos ficheiros informatizados.
  • Nos casos en que, sendo procedente a  supresión dos datos, non sexa posible a súa extinción física, tanto por razóns técnicas como por causa do procedemento ou soporte utilizado, o responsable do ficheiro procederá ao bloqueo dos datos, co fin de impedir o seu ulterior proceso ou utilización.
  • Exceptúase, non obstante, o suposto en que se demostre que os datos foron recollidos ou rexistrados por medios fraudulentos, desleais ou ilícitos, en cuxo caso a  supresión dos mesmos comportará sempre a destrución do soporte en que aqueles figuren.

No artigo 17.3 do Regulamento (UE) 2016/679, especifícase que non poderá exercerse o dereito á supresión cando o tratamento cumpra:

  1. para exercer o dereito á liberdade de expresión e información;
  2. para o cumprimento dunha obriga legal ou para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable;
  3. por razóns de interese público no ámbito da saúde pública;
  4. con fins de arquivo en interese público, fins de investigación científica ou histórica ou fins estatísticos, ou
  5. para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Polo tanto, e baseandose nos artigos 17.3.b, 17.3.d e 17.3.e, a Axencia Tributaria poderá denegar o exercicio do devandito dereito.