Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

4.7.3. Procedemento para exercero

De forma presencial

O interesado deberá presentar o modelo de petición de exercicio de dereitos ante o servizo ou unidade da Delegación da Axencia Tributaria correspondente ao seu domicilio fiscal.

A solicitude de limitación de tratamento deberá indicar:

  • Identificación:  Nome, apelidos do interesado e fotocopia do documento nacional de identidade do interesado e, nos casos que excepcionalmente se admita, da persoa que o represente, así como o documento acreditativo de tal representación. A fotocopia do documento nacional de identidade poderá ser substituída sempre que se acredite a identidade por calquera outro medio válido en dereito.
  • Petición concretando os datos sobre os que se quere realizar a portabilidade.
  • Indicar o destino dos datos tras a portabilidade.
  • Documentación xustificativa da portabilidade solicitada.
  • Domicilio para os efectos de notificacións, data e sinatura do solicitante.

De forma electrónica

O interesado deberá encher e presentar a información demandada na seguinte ligazón da Sede Electrónica:
Inicio > Todos os trámites > Procedementos non tributarios > Tratamento de Datos Persoais

A devandita información inclúe:

  • Identificación: A persoa terá que identificarse por algún dos seguintes medios: cl@ve PIN, certificado ou DNI electrónico.
  • Datos sobre os que se quere realizar a portabilidade.
  • Destino dos datos tras a portabilidade.
  • Causas da portabilidade dos devanditos datos.