Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

4.7. Dereito á portabilidade dos datos

Segundo o artigo 20 do Regulamento UE 2016/679.

“Dereito de portabilidade

 1. O interesado terá dereito a recibir os datos persoais que lle incumban, que facilitase a un responsable do tratamento, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitiros a outro responsable do tratamento sen que o impida o responsable ao que se os facilitase, cando: Ao exercer o seu dereito á portabilidade dos datos de acordo co apartado 1, o interesado terá dereito a que os datos persoais se transmitan directamente de responsable a responsable cando sexa tecnicamente posible.
  1. o tratamento estea baseado no consentimento de acordo co artigo 6, apartado 1, letra a), ou o artigo 9, apartado 2, letra a), ou nun contrato de acordo co artigo 6, apartado 1, letra b), e
  2. o tratamento efectúese por medios automatizados.
 2. Ao exercer o seu dereito á portabilidade dos datos de acordo co apartado 1, o interesado terá dereito a que os datos persoais se transmitan directamente de responsable a responsable cando sexa tecnicamente posible.
 3. O exercicio do dereito mencionado no apartado 1 do presente artigo entenderase sen prexuízo do artigo 17. Tal dereito non se aplicará ao tratamento que cumpra para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.
 4. O dereito mencionado no apartado 1 non afectará negativamente os dereitos e liberdades doutros . ”
 1. 4.7.1. Quen pode exercitaro?
 2. 4.7.2. Como poden contestarme e que debo obter?
 3. 4.7.3. Procedemento para exercero
 4. 4.7.4. Excepcións