Saltar ao contido principal

Solicitudes de adiamento especial das débedas tributarias por danos ocasionados polas erupcións volcánicas da illa da Palma

Instrucións para presentar, pola Sede electrónica da Axencia Tributaria, solicitudes de adiamento do artigo 27 do Real Decreto-lei 20/2021, do 5 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes de apoio para a reparación dos danos ocasionados polas erupcións volcánicas e para a reconstrución económica e social da illa da Palma.

O Real Decreto-lei 20/2021, do 5 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes de apoio para a reparación dos danos ocasionados polas erupcións volcánicas e para a reconstrución económica e social da illa da Palma , contempla un adiamento especial das débedas tributarias ao que poden acollerse todos aqueles contribuíntes que teñan o seu domicilio fiscal na illa da Palma (Santa Cruz de Tenerife) ao ser cualificado o devandito territorio, por Acordo do Consello de ministros de 28 de septeimbre, como «Zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil» a causa dos danos provocados pola erupción volcánica na zona de Montaña Rajada.

Os contribuíntes que, en virtude do devandito Real Decreto-lei, queiran acollerse ás medidas de flexibilización de adiamentos incluídos no mesmo, deberán proceder de acordo coas seguintes instrucións:

1.- Presentar, polos procedementos habituais, a autoliquidación en que figuran as cantidades que hai que ingresar que o contribuínte quere aprazar, marcando, como con calquera adiamento, a opción de “recoñecemento de débeda con solicitude de adiamento”.

Unha vez presentada a autoliquidación pode tramitar o adiamento pulsando o vínculo á tramitación da solicitude de adiamento que lle ofrece a aplicación, debendo seguir os pasos que se indican no apartado 2.3.

No caso de que non queira solicitar o adiamento nese momento, máis tarde poderá presentar a solicitude a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria desde a opción que se detalla no apartado 2.

Lembramos que esta modalidade de adiamento só é admisible para declaracións-liquidacións e autoliquidacións cuxo prazo de presentación e ingreso finalice desde o día 6 de outubro de 2021 ata o día 31 de xaneiro de 2022, ambos os dous incluídos, e ao que só poden optar os contribuíntes que teñan o seu domicilio fiscal na illa da Palma (Santa Cruz de Tenerife).

2.- Presentar directamente a solicitude de adiamento.

2.1.- Pode presentar a solicitude desde a nova sede electrónica (https://sede.agenciatributaria.gob.es ), accedendo á opción de “Débedas, constrinximentos, embargos e poxas” / “Pagar, aprazar e consultar débedas” / “Xestións destacadas” - “Solicitar adiamento ou fraccionamento de débedas”.

2.2.- Identificación. Para acceder á presentación da solicitude de adiamento requírese identificarse con certificado electrónico, DNIE ou Cl@ve PIN do declarante. Se vai utilizar certificado ou DNI electrónico deberá facer clic na ligazón "Acceda con certificado ou DNI electrónico" e se vai utiliza o sistema Cl@ve PIN deberá introducir o DNI ou NIE no recadro correspondente.

2.3.- Elección do tipo de solicitude: “Solicitude de adiamento erupción volcánica illa da Palma (art. 27 do RD-LEI 20/2021)”. Unha vez identificado, mostraranse os tipos de solicitudes de adiamento que, conforme a normativa vixente, vostede poida solicitar no momento da presentación.

Para acollerse a esta modalidade de adiamento deberá seleccionar a opción: “Solicitude de adiamento erupción volcánica illa da Palma (art. 27 do RD-LEI 20/2021)”.

Ao seleccionar esta opción, aparecerá unha mensaxe en que se indicará que a solicitude de adiamento queda suxeita ás condicións e beneficios do devandito adiamento espacial, debendo confirmar a mesma.

É moi importante que teña en conta que, no caso de que vostede marque outra opción distinta da indicada, a solicitude non se tramitará como adiamento erupción volcánica illa da Palma , senón que se tramitará seguindo o réxime xurídico da opción que vostede marcase (Por exemplo, se vostede marca a opción “Solicitude de adiamento ou fraccionamento do art. 65 da Lei 58/2003 (LGT) – Adiamento ou fraccionamento ordinario”, en ningún caso poderá obter un adiamento a 12 meses, sen devindicación de intereses polos tres primeiros meses, podendo comportar, incluso, a inadmisión da solicitude no caso de que as débedas solicitadas tivesen a natureza de retención ou pagamento fraccionado).

2.4.- Encher os campos da solicitude. Confirmada a opción elixida (“Solicitude de adiamento erupción volcánica illa da Palma (art. 27 do RD-LEI 20/2021) ”) non hai ningunha peculiaridade na presentación da solicitude.

  • Se vostede presentou a solicitude directamente tras presentar a súa autoliquidación, pola opción que lle facilita a aplicación (procede do apartado 1), só deberá indicar os datos de domiciliación bancaria (nº IBAN de conta bancaria onde domiciliar o pagamento). O resto de campos (“Tipo de garantías ofrecidas” e “Proposta de pagamento ”) aparecerán cumprimentados sen posibilidade de modificación.

  • Se, pola contra, vostede presenta a solicitude de adiamento nun momento posterior á presentación da autoliquidación (procede do apartado 2), ademais de ter que identificar os datos de domiciliación bancaria, deberá identificar a clave de liquidación e o importe da débeda a aprazar. O resto de campos (“Tipo de garantías ofrecidas” e “Proposta de pagamento ”) aparecerán cumprimentados sen posibilidade de modificación.

En calquera caso, como “Data Primeiro Prazo” se lle indica que: a data de vencemento será o día 5 ou 20 do mes corrente transcorrido o prazo de 12 meses desde o último día do prazo de presentación da autoliquidación previsto na normativa específica de cada tributo.

2.5.- Presentar a solicitude. Por último, deberá presentar a solicitude facendo presión a icona “Asinar e enviar”. Apareceralle unha mensaxe confirmando que a solicitude se deu de alta de forma correcta, así como a indicación da data e hora en que se realizou, podendo obter o xustificante da presentación.

Para unha maior facilidade na presentación da solicitude, facilítase documento coas pantallas que lle aparecerán durante a tramitación.