Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport

Models 05 i 06. Sol·licitud de no-subjecció, exempció i reducció de base imposable amb reconeixement previ i declaració d'exempcions i no-subjeccions sense reconeixement previ, respectivament: abans de la matriculació definitiva.

Model 568. Sol·licitud de devolució per revenda i envie de mitjans de transport fora del territori: 1 a 20 de gener, abril, juliol i octubre.

Model 576. Autoliquidació. Es declararan les operacions subjectes i no exemptes: després de sol·licitar la matriculació definitiva del mitjà de transport i abans que s'haja produït. Si el fet imposable no és la matriculació definitiva: 15 dies naturals des de la meritació de l'impost.