Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Informació sobre la presentació de models no periòdics i ampliació del contingut informatiu de determinats models

 1. Model 030. Declaració censal d'alta en el cens d'obligats tributaris, canvi de domicili i/o variació de dades personals
 2. Model 035. Declaració d'inici, modificació o cessació d'operacions compreses en els règims especials aplicables als subjectes passius que presten servicis a persones que no tinguen la condició de subjectes passius o que realitzen vendes a distancia de béns o determinades entregues nacionals de béns
 3. Models 036/037. Declaració censal
 4. Model 038. Declaració informativa
 5. Model 039. Comunicació de dades. Grup d'entitats
 6. Model 040. Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Registre d'operadors de plataforma estrangers no qualificats i en el Registre d'uns altres operadors de plataforma obligats a comunicar informació
 7. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 8. Impost sobre societats
 9. Impost sobre la Renda de no Residents amb establiment permanent o entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol
 10. Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent
 11. Model 282. Declaració informativa d'ajuts rebudes
 12. Impost sobre el valor afegit
 13. Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport
 14. Impostos Especials de Fabricació
 15. Impostos Mediambientals
 16. INTRASTAT - Estadística Comerç Intracomunitari
 17. Impost sobre activitats de joc en els supòsits d'activitats anuals o plurianuals
 18. Impost sobre activitats econòmiques