Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Impostos Especials de Fabricació

SIANE. Productes expedits pel procediment de vendes en ruta. Albarà de circulació: 7 dies hàbils anteriors a l'inici de la circulació.

SIANE. Productes expedits pel procediment de vendes en ruta. Notes d'entrega: 5 dies hàbils següents a la terminació de la circulació.

SIANE. Comprovants d'entrega per a documentar els avituallaments a aeronaus exemptes de l'Impost sobre Hidrocarburs: mes següent a la realització de l'avituallament.

SIANE. Sol·licitud de devolució article 110 RIE: 1 al 20 del mes següent al de la finalització del trimestre en què es va realitzar l'avituallament que genera el dret a la devolució.

Model 507. Sol·licitud de devolució dels impostos especials de fabricació en el sistema d'enviaments garantits: 1 al 20 del mes següent a la finalització del trimestre en el que s'haja pagat en l'Estat membre de destí l'impost especial.

Models 544 i 545. Relacions de pagaments efectuats mitjançant xecs - gasoil bonificat i targetes - gasoil bonificat i la relació de subministraments de carburants realitzats en el marc de les relacions internacionals amb devolució de l'Impost sobre Hidrocarburs efectuats durant un trimestre: 1 al 20 del mes següent al de la finalització del trimestre.

Model 547. Relació d'abonaments realitzats a detallistes de gasoil bonificat per les entitats emissores de mitjans de pagament específics, efectuats durant un trimestre: 1 al 20 del mes següent al de la finalització del trimestre.

Model 553. Declaració d'operacions en fàbriques i depòsits de vi i begudes fermentades: 1 al 20 del mes següent al de la finalització del trimestre en què es produïxen les meritacions per a l'Impost sobre el vi i begudes fermentades. Estaran obligats els establiments autoritzats a la gestió de la comptabilitat en suport paper.

Models 559 i de relació de beneficiaris del règim de recol·lectors, per a la liquidació i pagament de l'Impost sobre l'Alcohol i Begudes Derivades en els règims de destil·lació artesanal i de colliter. Liquidació de la tarifa 1a: moment en què se sol·licite l'autorització per a destil·lar. Liquidació de la tarifa 2a: trimestre natural o mensual per a subjectes passius que liquiden l'IVA  mensual: 20 primers dies naturals del segon mes següent a aquell  en què finalitza el trimestre o del tercer mes següent a aquell en què finalitza el mes, respectivament.

DDC i DCC. Declaració desglosse de quotes centralitzades: en els mateixos terminis que la seua declaració-liquidació única.