Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent

Model 210. No residents sense establiment permanent. Autoliquidació. Amb caràcter general: per ingressar , de l'1 a 20 d'abril, juliol, octubre i gener excepte: rendes arrendament, meritades des de 01.01.2024, amb agrupació anual, de l'1 al 20 de gener de l'any sigueinte al de merite. Quota zero, de l'1 a 20 de gener de l'any següent al de merite. Per retornar , des de l'1 de febrer de l'any següent al de merite i en el termini de 4 anys des de la fi del període de declaració i ingrés de la retenció. Rendes de transmissions d'immobles: 3 mesos havent transcorregut 1 mes des de la transmissió. Rendes imputades d'immobles urbans: any natural següent a la meritació.

Model 211. Retenció en l'adquisició d'immobles a no residents sense establiment permanent: 1 mes des de la transmissió de l'immoble.

Model 213. Gravamen especial sobre immobles d'entitats no residents: mes de gener.

Model 216. Declaració-document d'ingrés de retencions i ingressos a compte de rendes de no residents obtingudes sense establiment permanent: 1 a 20 de gener, abril, juliol i octubre. Per a grans empreses, mensual.

Model 247. Comunicació voluntària dels treballadors per compte aliè que adquirisquen la condició de contribuents per l'Impost sobre la Renda de  No Residents per desplaçar-se a l'estranger. El termini de presentació dependrà de la durada del desplaçament.

Model 291. Declaració informativa de comptes de no residents: 1 a 31 de gener.

Models 294 i 295. Accions i participacions i posició inversora en Institucions d'Inversió Col·lectiva comercialitzades per entitats residents a l'estranger: primer trimestre de l'any.

Model 296. Declaració anual de retencions i ingressos a compte: 1 a 31 de gener.