Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Impost sobre el valor afegit

Model 04. Sol·licitud d'aplicació del tipus del 4% a vehicles per al transporte habitual d'incapacitats en cadira de rodes o mobilitat reduïda: abans d'adquirir el vehicle. 

Model 308. Sol·licitud de devolució per subjectes passius ocasionals per entregues de mitjans de transport nous: 30 dies naturals des de l'entrega. Sol·licitud de devolució per subjectes passius en el règim simplificat de l'IVA i que exercisquen l'activitat de transporte de viatgers o de mercaderies per carretera, per adquirir determinats mitjans de transport: 20 dies naturals del mes següent a la seua adquisició. Sol·licitud de devolució per ens públics o establiments privats de caràcter social en l'adquisició de béns que es lliuren a organismes reconeguts que els exporten (activitats humanitàries, caritatives o educatives): 3 mesos des de la seua entrega.

Model 309. Adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous (no empresaris o professionals): abans de la matriculació definitiva. Procediments administratius o judicials d'execució forçosa (excepte: si s'aplica la inversió del subjecte passiu en l'operació): 1 mes des del pagament de l'import de l'adjudicació. Incompliment del requisit de no transmissió posterior per actes entre vius del vehicle (beneficiaris del tipus reduït de l'IVA en entregues o adquisicions intracomunitàries de vehicles): 4 anys següents a seu data d'adquisició.

Es pot utilitzar el model 309 per a ingressar l'IVA meritat en operacions derivades de procediments administratius o judicials d'execució forçosa quan no s'aplique la inversió del subjecte passiu en l'operació, i açò es pot donar en més casos que en el de transmissió d'immobles.

Model 303 i 322. Opció o revocació de l'aplicació de la prorrata especial, per a activitats en curs: presentació de l'autoliquidació de l'últim període fins el 30 de gener de l'any següent.

Model 360. Sol·licitud de devolució de l'IVA suportat en uns altres Estats membres per empresaris i professionals establits en el territori d'aplicació de l'impost i a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla i sol·licitud de devolució de l'IVA suportat en el territori d'aplicació de l'impost peninsular espanyol i Illes Balears per empresaris i professionals establits a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla: des de l'endemà de període al que es referix la sol·licitud i fins el 30 de setembre de l'any natural següent.

Model 361. Sol·licitud de devolució de l'IVA suportat en el territori peninsular espanyol i Illes Balears per empresaris i professionals no establits en el territori d'aplicació de l'impost ni a la Unió Europea, Illes Canàries, Ceuta o Melilla: des de l'endemà de  període al que es referix la sol·licitud i fins el 30 de setembre de l'any natural següent.

Model 362. Sol·licitud de reemborsament en el marc de relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts: 6 mesos després de finalitzar cada trimestre natural.

Model 363. Sol·licitud de reconeixement previ d'exempció en el marc de relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts: abans de realitzar l'operació.

Model 364. Sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades relatives a l'OTAN, als Quarteres Generals Internacionals d'esta Organització i als Estats part en este Tractat: sis mesos posteriors a la finalització del trimestre al que corresponguen les quotes suportades.

Model 365. Sol·licitud de reconeixement previ de les exempcions relatives a l'OTAN, als Quarteres Generals Internacionals d'esta Organització i als Estats part en este Tractat: amb caràcter previ a la realització de cada operació.

Model 368. Règims especials aplicables als servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica: fins el dia 20 del mes següent al trimestre natural al que es referisca la declaració. Només s'utilitzarà per a presentar modificacions de declaracions ja presentades o declarar de forma extemporània, fins el període 2T de l'any 2021.

Model 369. Autoliquidació dels règims especials aplicables als subjectes passius que presten servicis a persones que no tinguen la condició de subjectes passius, que efectuen vendes a distancia de béns i certes entregues interiors de béns: mes següent a la liquidació mensual o trimestral, a què es referisca la declaració. Els terminis de venciment del model 369 no es veuen ampliats quan l'últim dia del termini és inhàbil.

Model 381.  Sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels Estats membres de la Unió Europea afectades a un esforç en l'àmbit de la política comuna de seguretat i defensa: sis mesos següents a la terminació de cada trimestre.