Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Impost sobre societats

Models 202-2P. Impost Societats. Pagament fraccionat règim general i 222-2P Pagament fraccionat Règim de Tributació dels Grups de Societats. Per a contribuents sotmesos a normativa foral de Navarra i que tributen conjuntament en ambdues Administracions: 1 a 21 d'octubre de 2024.

Models 202-0A. Impost Societats. Pagament fraccionat règim general i 222-0A Pagament fraccionat Règim de Tributació dels Grups de Societats. Per a contribuents sotmesos a normativa foral de País Basc i que tributen conjuntament en ambdues Administracions: 1 a 25 d'octubre de 2024.

Model 217. Autoliquidació de l'impost sobre societats: gravamen especial sobre dividends o participacions en beneficis distribuïts per societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari: 2 mesos des del dia de l'acord de distribució de beneficis per la junta general d'accionistes o òrgan equivalent.

Model 221. Prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària: mateix termini de presentació que l'impost sobre societats (25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu).

Model 231. Declaració d'informació país per país: 12 mesos següents a la finalització del període impositiu (1 de gener al 31 de desembre quan el període impositiu coincidisca amb l'any natural). Es presentarà comunicació prèvia per les entitats residents en territori espanyol que formen part d'un grup obligat a presentar el model 231 abans de la finalització del període impositiu al que es referix la  informació.

Model 232. Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals: mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu al que es referisca la informació a subministrar. 1 a 30 de novembre quan el període impositiu coincidisca amb l'any natural.

Model 234. Declaració informativa de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal: 30 dies naturals següents al naixement de l'obligació d'informar.

Model 235. Declaració d'informació d'actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables: mes natural següent a la finalització del trimestre natural en el que s'haja obtingut nova informació que haja de comunicar-se sobre els mecanismes transfronterers comercialitzables. 

Model 236. Declaració d'informació de la utilització de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal: últim trimestre de l'any natural següent (1 d'octubre a 31 de desembre) a aquell en el que s'haja produït la utilització a Espanya dels mecanismes transfronterers que hagen hagut de ser prèviament declarats.

Model 237. Gravamen especial sobre beneficis no distribuïts per societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari. Impost sobre societats. Autoliquidació: dos mesos des del dia de l'acord d'aplicació del resultat de l'exercici per la junta general d'accionistes, o òrgan equivalent.