Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Model 113. Comunicació de dades relatives als  guanys patrimonials per canvi de residència a un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària: entre la data del desplaçament i la data de finalització del termini de declaració de l'impost corresponent al primer exercici en què el contribuent no tinguera tal condició com a conseqüència del canvi de residència i la comunicació de  variacions, dos mesos des que es produïsquen.

Model 121. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec. Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració: termini establit en cada exercici per a presentar la declaració de Renda.

Model 122. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial. Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració: entre la data en què els pagaments anticipats s'hagen percebut de forma indeguda fins que finalitze el termini per a la presentació de la declaració de Renda de l'exercici en què s'haja percebut el pagament anticipat de forma indeguda.

Model 140. Sol·licitud d'abonament anticipat de les deduccions per maternitat i de comunicació de variacions que afecten al seu pagament: quan opte per la modalitat d'abonament anticipat i 15 dies naturals següents a les variacions, respectivament.

Model 143. Sol·licitud d'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa, per ascendent amb dos fills o persones amb discapacitat a càrrec i de comunicació de variacions que afecten al seu pagament: quan opte per la modalitat d'abonament anticipat i 15 dies naturals següents a les variacions, respectivament.

Model 145. Comunicació al pagador  de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seua variació: abans de l'inici de cada any natural o a l'inici de la relació.

Model 146. Pensionistes amb dos o més pagadors. Sol·licitud de determinació de l'import de les retencions: gener i febrer de cada any.

Model 147. Comunicació voluntària dels treballadors per compte aliè que adquirisquen la condició de contribuents per l'IRPF, per desplaçar-se a territori espanyol, per a la pràctica de retencions: des dels 30 dies anteriors a l'entrada en territori espanyol fins els 183 dies següents al començament del treball o fins el 30 de juny de l'any següent quan el començament siga posterior al 2 de juliol.

Model 149. Comunicació de l'opció, renuncia, exclusió i fi del desplaçament del règim especial de tributació aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol. Opció: 6 mesos des de l'inici de l'activitat. Renuncia: novembre i desembre anteriors a l'inici de l'any natural en què haja d'assortir efectes. Exclusió: 1 mes des de l'incompliment dels requisits per a aplicar el règim. Fi de desplaçament: 1 mes des que haguera finalitzat el mateix. 

Model 156. Declaració informativa anual de cotitzacions d'afiliats i mutualistes a l'efecte de la deducció per maternitat. Amb caràcter general: 1 a 31 de gener de l'any següent al que corresponga la declaració. Excepcions (òrgans o entitats gestors de la Seguretat Social): fins l'1 d'abril. 

Model 179. Declaració informativa anual  de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístics (obligació anual): 1 a  31 de gener de cada any, en relació amb la informació i operacions que corresponguen a l'any natural immediatament anterior.

Model 185. Declaració informativa mensual de cotitzacions de la Seguretat Social i Mutualitats: 10 dies naturals següents al mes al que es referisca la informació. 

Model 186. Declaració informativa de naixements i defuncions: mes natural següent.