Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Impost sobre activitats econòmiques

Model 840.

 • Declaració d'alta:

  • Contribuents no exempts de l'IAE , 1 mes des de l'inici de l'activitat.

  • Contribuents que vengen aplicant alguna exempció de l'impost i perden el dret a la seua aplicació: mes de desembre anterior a l'any en què el subjecte passiu resulte obligat.

 • Declaració de variació: 1 mes des de la data de variació.

 • Declaració de baixa:

  • Subjectes passius no exempts de l'IAE : 1 mes des de la cessació.

  • Subjectes passius de l'impost que apliquen alguna exempció de l'impost: durant el mes de desembre anterior a l'any en el que el subjecte passiu quede exonerat de tributar per este impost.

El termini per al pagament de les quotes municipals es determina en funció del dia de la notificació i estarà assenyalat en el rebut. El termini per al pagament de les quotes provincials i nacionals serà l'establit, a este efecte, en la Resolució de l'AEAT que es publica cada any.

Model 848. Comunicació de l'import net del volum de negoci: 1 de gener a 14 de febrer de l'exercici en què haja d'assortir efectes la comunicació.