Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Models 036/037. Declaració censal

 • Declaració d'alta: abans d'iniciar les corresponents activitats o del naixement de l'obligació de retindre o ingressar a compte. 

 • Declaració de modificació: 1 mes des de l'endemà de  la modificació.

 • Declaració de baixa: 1 mes des de la cessació o la cancel·lació efectiva dels assentaments en el Registre Mercantil. 6 mesos des de la defunció de l'obligat tributari (la presentaran els hereus).

 • Sol·licitud NIF : mes següent a la constitució o establiment en territori espanyol de persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, sempre abans de l'inici de l'activitat.

 • Inscripció al REDEME : amb caràcter general, mes de novembre anterior a l'any en què haja d'assortir efectes.

 • Opcions o renuncies a règims especials: amb caràcter general, mes de desembre anterior a l'any en què hagen d'assortir efectes. 

 • Opció pel pagament fraccionat sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural (article 40.3- LIS ) : mes de febrer de l'any en què haja d'assortir efectes, només per a períodes impositius que coincidisquen amb l'any natural. Si el període impositiu no coincidix amb l'any natural, l'opció es podrà exercitar en el termini de 2 mesos a comptar des de l'inici del període impositiu o dins del termini comprés entre l'inici d'este període impositiu i la finalització del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat corresponent al referit període impositiu quan este últim termini anara inferior a 2 mesos.

 • Opció subjecció a l'IVA  i comunicació de subjecció a l'IVA pels subjectes passius en règim agrícola, subjectes passius exempts sense dret a deducció i persones jurídiques que no actuen com empresaris o professionals si les seues adquisicions intracomunitàries de béns no han superat els 10.000 €: en qualsevol moment i 1 mes des que s'assolix este límit, respectivament.

 • Comunicació de subjecció a l'IVA en vendes a distancia : 1 mes des que superen els 10.000 €.

 • Opció o renuncia per ingressar les quotes de l'Impost a la importació liquidades per la Duana en la declaració corresponent al període en què es reba el document en el que conste la liquidació practicada: amb caràcter general, el mes de  novembre.

 • Comunicació de la condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals: amb caràcter general, el mes de novembre.

 • Renuncia a la gestió dels llibres registre a través de la Sede electrònica de l'Agència Tributària (SII) : amb caràcter general, el mes de novembre anterior a l'inici de l'any natural en el que haja de ser efectiu.

  L'opció al SII podrà exercitar-se al llarg de tot l'exercici, sent efectiu per al primer període de liquidació que s'inicie després que s'exercisca la mateixa.