Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Model 035. Declaració d'inici, modificació o cessació d'operacions compreses en els règims especials aplicables als subjectes passius que presten servicis a persones que no tinguen la condició de subjectes passius o que realitzen vendes a distancia de béns o determinades entregues nacionals de béns

  • Declaració d'inici: en qualsevol moment abans de l'inici de les activitats (el règim començarà a aplicar-se a partir del primer dia del trimestre següent – Règim Exterior o de la Unió –, o des de la comunicació del núm. d'operador a l'efecte del Règim d'Importació) o, quan ja s'haguera iniciat l'activitat, fins el desè dia del mes següent a este inici. 

  • Declaració de modificació: fins el desè dia del mes següent a la modificació.

  • Declaració de baixa: com a mínim quinze dies abans del final del mes o trimestre anterior al que es pretenga deixar d'utilitzar el règim.