Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

2. Declarant

Ha de complimentar les dades del subjecte passiu de la qual alta se sol·licita.

El camp “Actua a través d'intermediari ”i “Cognoms i nom o raó social” no són modificables.

El camp “NIF ”:

 • Si el tipus de presentació és en nom propi este camp apareixerà complimentat i no és modificable.
 • Si el tipus de presentació és amb intermediari, l'emplenament del NIF del subjecte passiu (declarant) és obligatòria.

  Si el subjecte passiu (declarant) no disposa d'un número d'identificació fiscal a Espanya haurà de sol·licitar-ho prèviament accedint al tràmit “Obtenció del codi d'identificació individual per a empresaris no establits que actuen mitjançant intermediari”.

  La sol·licitud del codi d'identificació individual s'efectuarà per l'intermediari.

El camp Número “d'operador en el règim (NIOSS)” no ha de complimentar-se.

Complimente, si escau, els camps següents:

 • “País de la sede a l'estranger ”: complimente este camp quan la sede del subjecte passiu es trobe fora del territori espanyol d'aplicació de l'IVA. En este cas ha d'indicar-se el codi del país on es troba la sede del subjecte passiu i el número a l'efecte d'IVA en este país, o si no, el Número d'identificació.

  Quan la sede radique a les Illes Canàries consigne IC. A Ceuta, XC. A Melilla, XL.

  Haurà d'indicar-se si disposa d'establiment permanent a l'efecte d'IVA a Espanya.

 • Denominació o denominacions comercials del sol·licitant, si són diferents del nom o de la raó social.