Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

6. Canvi país d'identificació

No complimente este apartat quan decidisca voluntàriament canviar d'Estat membre d'identificació, sense haver-se produït un canvi d'estructura que motive el trasllat.

Este apartat s'ha d'omplir quan estiguera ja registrat en este règim especial en un altre país actuant sense intermediari i com a conseqüència d'un canvi d'estructura (trasllat de la sede a Espanya o cessació d'establiment permanent en l'anterior Estat) es fa necessari canviar de país d'identificació.

En estos casos la data d'efectes de l'alta en el Règim d'importació a Espanya coincidirà amb la data de baixa en l'anterior Estat Membre d'identificació, sempre que s'informe del canvi als dos Estats Membres afectats, el d'alta i el de baixa, a més tardar el desè dia del mes següent al del canvi.

S'ha d'indicar el país en el que estava registrat anteriorment en el Règim d'importació i el seu número d'operador en el règim en este país (NIOSS).