Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

1.2 Declaració de modificació i baixa

Les persones o entitats que hagen presentat declaració d'alta hauran de presentar declaració de modificació quan varie qualsevol de les seues dades identificatives, domicili, fiscal o qualsevol altra dada consignada en la declaració d'alta o en una altra declaració de modificació posterior.

Les persones físiques residents en Espanya i que no tinguen la condició de gran empresa, podran utilitzar el model 037, per a comunicar les següents modificaciones:

 • Modificació del domicili fiscal i del domicili a efectes de notificacions.

 • Modificació d'altres dades identificatives i de dades relatives a activitats econòmiques i locals.

 • Modificació de dades relatives al IRPF i al IVA (si tributen en Règim General o en algun dels Règims Especials del Recàrrec d'Equivalència, Simplificado, Agricultura, Ramaderia i Pesca o Criteri de Caixa).

 • Modificació de dades relatius a retencions i ingressos a compte sobre rendiments de treball personal, d'activitats professionals, agrícoles, ramaderes o forestals o altres activitats econòmiques, premis, determinades imputacions de renda o determinats guanys patrimonials, així com dels procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans. 

El model 036 pot ser utilitzat, amb caràcter general, per qualsevol obligat tributari tant en els supòsits anteriors com en els reservats exclusivament per a este model.Entre altres, pels següents motius:

 • Modificació del domicili social o de gestió administrativa.

 • Modificació de representant.

 • Modificació de registres especials.

 • Modificació de dades relatives a l'Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR), IS, IVA i altres impostos.

 • Renúncia o exclusió a determinats règims de tributació.

La declaració censal de baixa es presentarà en el model 036 o 037 (persones físiques residents en Espanya i que no tinguen la condició de gran empresa) quan cessen en les activitats econòmiques.

Els hereus presentaran la declaració de baixa de persones físiques mortes en el desenvolupament d'activitats econòmiques.

La baixa de societats o entitats només es podrà sol·licitar quan es dissolguen conforme a la normativa que les regula (en societats mercantils:cancel·lació efectiva dels seients al Registre Mercantil).Mentre estos requisits no es complisquen es podrà presentar una declaració de modificació donant de baixa totes les obligacions fiscals, tret de la de l'IS.

Els documents a aportar al costat de la declaració de baixa són:

 • Escriptura pública o document que acredite l'extinció i certificació de la cancel·lació definitiva dels corresponents seients al Registre Mercantil (dissolució, absorció, fusió i altres causes d'extinció).

 • Per mort de persona física:certificat de defunció.