Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

10.1 Qui està obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Agència Tributària

En l'àmbit de la relació amb l'Agència Tributària, es pot distingir tres aspectes: 

 1. La presentació per via electrònica de declaraciós amb caràcter obligatori. 

  Enllaç a l'apartat 9 del present manual

 2. La recepció de notificacions electròniques amb caràcter obligatori. 

  Enllaç a l'apartat 11.2 del present manual

 3. La presentació per via electrònica de documents amb transcendència tributària relatius a procediments tributaris gestionats per l'Agència Tributària, com poden ser la presentació de sol·licituds, la contestació a requeriments, la presentació d'al·legacions o de documentació, o la interposició de recursos.En este cas, els subjectes que estan obligats a realitzar de forma electrònica la presentació dels esmentats documents, són:

  • Les persones jurídiques.

  • Les entitats sense personalitat jurídica.

  • Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria.En tot cas, s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propie­dad i mercantils, així com, gestors, economistes, assessors fiscals que actuen com a col·laboradors socials.

  • Els qui representen un interessat que estiga obligat a relacionar-se electróni­camente amb l'Administració.

  • Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d'empleat públic, en la forma en què es determine reglamentàriament per cada Administració.

  • Els obligats tributaris inscrits en el Registre de Grans Empreses.

Es podrà establir reglamentàriament altres subjectes amb obligació de mantindre relació electrònica amb l'Administració Pública.