Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

2.Impost sobre activitats econòmiques

Impost sobre activitats econòmiques

L'Impost sobre Activitats Economicas (IAE) és un tribut directe de caràcter real que grava el mer exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, s'exercisquen o no en local determinat i es troben o no especificades en les tarifes de l'impost. La seua gestió és compartida entre l'Administració General de l'Estat i les Administracions locals o CCAA, segons el tipus de quota (municipal, provincial o nacional) pel qual tribute la corresponent activitat.

La gestió censal (formació de la matrícula de l'impost, qualificació d'activitats i assenyalament de quotes) és exclusiva de l'Administració Tributària de l'Estat.No obstant això, la notificació d'estos actes pot practicar-se tant pels Ajuntaments com per l'Administració d'Estat, juntament amb la notificació de les liquidacions que determinen els deutes tributaris.

L'Agència Tributària gestiona les quotes nacional i provincial.La gestió censal de quotes municipals poden delegar-se als Ajuntaments, Diputacions Provincials, Ajuntaments o Consells Insulars i altres entitats reconegudes per les lleis i CC.AA. que ho sol·liciten, en els termes que reglamentàriament s'establisca.

Són subjectes passius del IAE les persones físiques, persones jurídiques y entitats sense personalitat jurídica que realitzen, en territori nacional, activitats empresarials, professionals i artístiques;tret de les agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres.

Sense perjudici de l'anterior estan exemptes del IAE:

  • Les persones físiques.

  • Les entitats amb un índex net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €, del penúltim any anterior al de la meritació de l'impost, amb caràcter general.

  • Els contribuents pel IRNR amb establiment permanent amb un índex net de xifra de negocis inferior a 1.000.000 € del penúltim any anterior al de la meritació de l'impost, amb caràcter general.

Els  subjectes passius exempts per totes les seues activitats econòmiques, no han de presentar declaració pel IAE La presentació de les declaraciós censals d'alta, modificació o baixa substituïx a la presentació del model 840 del IAE