Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

2.1 Models

Model 840 o l'aprovat per les entitats locals amb gestió censal delegada per a quotes municipals.

Els subjectes passius exempts de l'IAE, han de declarar totes les activitats econòmiques que desenvolupen, i en el seu cas  la relació dels establiments o locals en els quals les duguen a terme, en el  model 036 o 037).

Els subjectes passius no exempts d'IAE, a més de presentar el model 036, tenen l'obligació de presentar el model 840 o l'aprovat per les entitats locals amb gestió censal delegada per a quotes municipals, per a comunicar les altes, baixes i variacions que realitzen.

El model 848 l'han de presentar els subjectes passius que tributen efectivament per l'IAE per a consignar l'import net de la seua xifra de negocis;tret que hagen fet constar el seu import en la declaració de l'IS, la de l'IRNR o en el model 184 “Declaració informativa.Entitats en règim d'atribució de rendes”.