Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.5.2 Càlcul del rendiment net

El rendiment net es calcula conforme a les normes de l'IS (ingressos menys despeses) com en estimació directa normal, amb les següents particularitats:

  1. Les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació es quantifiquen aplicant un 5% del rendiment net positiu, exclòs este concepte sense que la quantia resultant puga superar 2.000 €/año.No s'aplicarà quan s'opte per la reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques. 

  2. Les amortitzacions de l'immobilitzat material es practiquen de forma lineal, en funció de la taula específica d'amortització simplificada sense perjudici que siguen d'aplicació dels supòsits de llibertat d'amortització establits en l'IS.

Al rendiment net així calculat li seran d'aplicació, si procedix, la reducció per rendiments generats en més de dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, la reducció del rendiment net aplicable a les activitats econòmiques que complisquen certs requisits, la reducció per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 € o la reducció per inici d'activitat, conforme a les normes assenyalades en la modalitat normal del mètode d'estimació directa.