Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.Impost sobre la renda de les persones físiques

3.Impost sobre la renda de les persones físiques Aplicable a empresaris i professionals, açò és, persones físiques que desenvolupen una activitat econòmica bé directament, bé com persones físiques membres d'entitats en règim d'atribució de rendes, diferents de les societats civils amb objecte mercantil, ja que estes últimes, a partir d'1 de gener de 2016 són contribuents de l'Impost sobre Societats (IS).

Un contribuent realitza una activitat econòmica quan ordena per compte propi mitjans de producció i recursos humans o un de sol d'ambdós, a fi d'intervindre en la producció o distribució de béns o servicis.

Més informació sobre l'IRPF

No obstant això, per a delimitar quan ens trobem davant d'una activitat econòmica s'han de tindre en compte les següents regles especials:

  • Els rendiments obtinguts pel contribuent procedents d'una entitat en el capital de la qual participe, derivats d'activitats professionals (les compreses a la Secció 2a de les Tarifes de l'IAE) es qualificaran com rendiments professionals quan aquell estiga inclòs, a tal efecte, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), o en una mutualitat de previsió social que actue com a alternativa a l'esmentat règim especial.

  • L'arrendament de béns immobles es qualifica d'activitat econòmica si per a això es compta amb almenys una persona feta servir amb contracte laboral i a jornada completa.

En l'IRPF els mètodes de determinació del rendiment de les activitats econòmiques, segons l'activitat desenvolupada són:

  • Estimació Directa amb dues modalitats:

    • Normal

    • Simplificada

  • Estimació Objectiva

La transmissió d'elements patrimonials de l'immobilitzat material o intangible i inversions immobiliàries, afectes a l'activitat econòmica, qualssevol que siga el règim de determinació del rendiment, origina guanys o pèrdues patrimonials que no s'inclouen en el rendiment net de l'activitat.La seua quantificació i tributació es realitza amb les regles dels guanys o pèrdues patrimonials de l'impost.

Els contribuents aplicaran algun d'estos mètodes de determinació del rendiment de les activitats econòmiques, considerant les regles d'incompatibilitat i els supòsits de renúncia i exclusió.