Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

4.10 Obligacions comptables i registrals

La Llei establix per als empresaris, qualsevol que siga la seua forma, individual o societària, l'obligació de portar la comptabilitat conforme al previst en el Codi de Comerç o amb l'establit en les normes per les quals es regixen.El Codi de Comerç obliga a portar dos llibres comptables:

  • El llibre diari.

    En el que s'anota cronològicament, dia a dia, l'import de totes les operacions realitzades en desenvolupament de l'activitat empresarial.També pot realitzar-se anotació conjunta dels totals de les operacions per períodes no superiors al mes, el seu detall es registra en llibres o registres concordants. 

  • El llibre d'inventaris i comptes anuals.

    Este llibre s'ha d'obrir amb el balanç inicial detallat de l'empresa (primer estat comptable), transcrivint amb una periodicitat almenys trimestral, amb sumes i saldos, els balanços de comprovació (segon estat comptable).En ell han d'assentar-se anualment l'inventari de tancament de l'exercici (tercer estat comptable) i els comptes anuals (últim estat comptable).

    L'últim estat comptable, al tancament de cada exercici conté les comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, estats de canvi en el patrimoni net, estats de flux d'efectiu i la memòria.Els comptes anuals són l'instrument comptable més important per a l'IS, ja que servixen de partida per a la configuració del seu BI.

A més dels llibres d'administració obligatòria es podran emportar de forma voluntària, els llibres i registres segons el sistema comptable adoptat, o la naturalesa de la seua activitat. 

D'altra banda, s'establix l'obligació de portar i legalitzar certs “llibres societaris”:llibre d'actes, llibre d'accions nominatives en les societats anònimes i comanditàries per accions, llibre registre de socis en les societats de responsabilitat limitada. 

Legalització dels llibres comptables:els llibres obligatoris es legalitzaran per Internet amb certificat electrònic es legalitzen al Registre Mercantil del domicili social de l'entitat en els 4 mesos següents a la data de tancament de l'exercici comptable (30 d'abril de l'any següent per a exercicis que coincidixen amb l'any natural). 

Conservació dels llibres:la Llei General Tributària (LGT) imposa el deure de conservar els llibres relatius al negoci, degudament ordenats, durant 6 anys, des del seu últim seient, tret que una norma exigisca un altre termini. El termini de conservació s'aplica igualment en cas de cessament de l'empresari.En cas de dissolució de la societat, el deure de conservació recau sobre els liquidadors.

Així mateix, la LGT i el Codi de Comerç exigixen la conservació de la correspondència, documentació i justificants del negoci durant 6 anys, des del dia en què es tanquen els llibres amb els seients que justifiquen.