Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

4.2 Base imposable

La base imposable (BI) és l'import de la renda del període impositiu minorada per les bases imposables negatives d'exercicis anteriors.El càlcul de la BI té particularitats en règims fiscals com el de cooperatives o entitats sense ànim de lucre.

Segons el Pla General Comptable el resultat de l'empresa és la diferència entre vendes i ingressos i compres i despeses meritades a l'exercici.Per a determinar la BI, es partix del resultat comptable en el mètode de estimació directa (l'aplicat amb caràcter general).

Les despeses comptables són, en general, deduïbles fiscalment, no obstant això, la norma fiscal n'assenyala alguns despeses no deduïbles que amb caràcter general i matisacions són:retribucions als fons propis, tributs, multes i sancions penals i administratives, pèrdues del joc, donatius i liberalitats, actuacions contràries a l'ordenació jurídic, les despeses derivades de l'extinció de la relació laboral o mercantil o ambdues, que excedisquen, per a cada perceptor, de 1.000.000 €, o de l'import exempt segons la Llei de l'IRPF si fora superior,  fons interns per a cobrir contingències anàlogues a plans i fons de pensions, despeses de servicis en operacions amb paradisos fiscals, tret que es prove que corresponen a una operació efectivament realitzada, operacions híbrides, participacions en beneficis dels administradors, i pèrdues per deterioraments d'immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç, pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats o de valors representatius de deute, el deute tributari de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, modalitat Actos Jurídics Documentats, documents notarials, en determinats supòsits.

No són deduïbles els despeses financeres derivats de deutes amb altres entitats del mateix grup mercantil i que la destinació del deute siga l'adquisició, a altres entitats del mateix grup, de participacions en el capital de qualsevol altra entitat (forme o no part del mateix grup), o bé l'aportació al capital o fons propis d'altres entitats del grup.S'admet la deducibilidad d'estes despeses financeres si s'acredita que existixen motius econòmics vàlids per a la realització d'estes operacions.

Els ajustaments són conseqüència de les discrepàncies existents entre la norma comptable i la fiscal.Els ajustaments permeten conciliar el resultat comptable amb l'establit en les normes la qual cosa regulen l'obtenció de la BI, i poden diferir en la qualificació, en la valoració o en la imputació temporal.

Abans de la compensació de bases imposables negatives, podran practicar-se, entre altres, les següents reduccions:

  • Reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles (Patent box): 

    Té com a finalitat estimular la realització d'activitats de creació de coneixements tècnics amb aplicació industrial o comercial en el marc d'una activitat innovadora, de manera que l'explotació de tals coneixements mitjançant la cessió del seu ús a tercers o la seua transmissió té un tractament especial consistent a integrar en la base imposable de l'entitat cedent només una part de la renda obtinguda a la cessió. Existixen dos règims en funció de si la data de cessió i transmissió dels actius intangibles és anterior o posterior a l'1 de juliol de 2016.A partir de la data indicada s'han aprovat xicotetes modificacions en l'import de la reducció, en els requisits exigits, intangibles les rendes del qual donen dret a reducció, així com la possibilitat que les rendes afectades siguen positives o negatives.

  • Reserva de capitalització:

    Per als períodes impositius iniciats a partir de gener de 2015 es va introduir la reserva de capitalització amb la finalitat d'estimular que les empreses es capitalitzen amb els beneficis obtinguts premiant fiscalment la seua no distribució.Esta mesura permet que les empreses que tributen al tipus general o al tipus incrementat (30% a partir de 2016) puguen reduir la base imposable prèvia del període impositiu en l'import del 10% dels beneficis obtinguts en el període impositiu immediat anterior que no siguen objecte de distribució en el període impositiu en què es reduïx la base imposable, sempre que l'import de tals beneficis no distribuïts es mantinguen en els fons propis de l'entitat durant un període de cinc anys des del tancament de l'exercici en què s'ha practicat esta reducció.La manera de determinar la base de la reducció és el benefici no distribuït generat a l'exercici immediat anterior, sempre que no s'hagen distribuït dividends amb càrrec a eixos beneficis o amb càrrec a reserves.Per a poder practicar esta reducció en base és necessari dotar-ne una reserva indisponible durant el termini de cinc anys, per l'import de la reducció.

Per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2015 la BI negativa d'un període impositiu pot ser compensada amb les rendes positives generades en els períodes impositius següents a aquell en què es va originar la BI negativa sense limitació temporal (en els períodes impositius iniciats anteriorment el termini era de 18 anys).

El termini il·limitat s'aplica a les BI negatives pendents de compensar al començament del primer període impositiu que s'inicie a partir de l'1 de gener de 2015, qualssevol que siga el període impositiu en què s'hagueren generat tals BInegatives.Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2016, l'import de la compensació està limitat als següents percentatges en funció de l'import net de la xifra de negocis durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu:

  • Inferior a 20.000.000 €:70 % (60% el 2016)
  • 20.000.000 € a 60.000.000 €:50%
  • Més de 60.000.000 €:25%

El límit màxim de compensació de bases imposables negatives és 1.000.000 €.

Els referits percentatges es calculen respecte de la BIprèvia a l'aplicació de la reserva de capitalització i a la mateixa compensació de la BInegativa.No obstant això, no s'aplica la limitació en els següents supòsits:import mínim de 1.000.000 €, lleves i esperes (no opera el límit màxim de 1.000.000 €), extinció de l'entitat, entitats de nova creació i reversió de deterioraments.