Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

4.4.1 Exempció

Amb la finalitat d'evitar la doble imposició, la normativa de l'IS compta amb les següents mesures relatives al mètode d'exempció: 

  1. El mètode d'exempció per a evitar la doble imposició econòmica interna i internacional sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius del capital d'entitats, tant residents en territori espanyol com l'estranger. 

  2. El mètode d'exempció per a evitar la doble imposició jurídica internacional sobre les rendes obtingudes a l'estranger a través d'establiments permanents 

    La Llei 27/2014 de l'Impost sobre Societats incorpora un règim d'exempció general per a participacions significatives, aplicable tant en l'àmbit intern com a internacional, eliminant en este segon àmbit el requisit relatiu a la realització d'activitat econòmica, si bé s'incorpora un requisit de tributació mínima que s'establix en el 10% de tipus nominal, entenent-se compliment este requisit en el supòsit de països amb els quals s'haja subscrit un Conveni per a evitar la doble imposició internacional.

    A partir de l'1 de gener de 2021, per a entendre que és la participació significativa, es elimina el requisit alternatiu que el valor d'adquisició de la participació fora superior a 20 milions d'euros i l'import que resultarà exempt serà del 95% de l'esmentat dividend o renda.Esta limitació NO s'aplicarà a empreses que tinguen un import net de la xifra de negocis (INCN) inferior a 40 milions d'euros i que no formen part d'un grup mercantil, durant un període limitat a tres anys, quan procedisquen d'una filial, resident o no en territori espanyol, constituïda posteriorment a l'1 de gener de 2021.