Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

4.9.1 Termini de presentació

La declaració de l'IS s'haurà de presentar dins dels 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.Així, en general, per a subjectes passius l'exercici econòmic dels quals coincidisca amb l'any natural, el termini és el dels 25 primers dies naturals del mes de juliol.Fins al 26 de juliol de 2021 per a l'IS de l'any 2020.

Els subjectes passius el període impositiu dels quals coincidisca amb l'any natural i presenten per Internet la declaració de l'IS, poden domiciliar el pagament.Per a la declaració de l'any 2020 serà des de l'1 al 21 de juliol de 2021.

En el cas que el període impositiu no coincidisca amb l'any natural i finalitze un mes amb 30 dies, el termini dels 6 mesos s'ha de computar de data a data.Açò és, si finalitza el període impositiu el 30 de juny, el termini de sis mesos conclouria el 30 de desembre del mateix any.A partir d'esta data es computaran els 25 dies naturals, conseqüentment, el termini començaria a computar el 31 de desembre concloent el 24 de gener de l'any següent.

A les localitats en què l'últim dia del termini voluntari de presentació siga festiu o dissabte, els contribuents podran presentar la declaració de l'IS fins al primer dia hàbil següent.

És possible pagar el deute tributari lliurant els béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol, inscrits en l'Inventari General de Béns Mobles o en el Registre General de Béns d'Interés Cultural.

Calendari del contribuent

22/juny/2022

-->