Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.4.2 En què consistix

Mitjançant l'aplicació dels mòduls que es fixen per a cada activitat, es determina l'IVA meritat per operacions corrents del qual podran deduir-se, en les condicions establides, les quotes d'IVA suportades en l'adquisició de béns i servicis corrents i d'actius fixos afectes a l'activitat.El resultat de les operacions corrents (IVA meritat menys IVA suportat en les operacions pròpies de l'activitat) no pot ser inferior a un mínim que s'establix per a cada activitat.