Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.4 Règim especial simplificat

Una activitat només pot tributar en el règim simplificat de l'IVA si tributa en estimació objectiva de l'IRPF.La coordinació entre ambdós règims és total.La renúncia o exclusió en un produïx els mateixos efectes en l'altre.Una activitat en estimació objectiva de l'IRPF, només pot tributar en l'IVA en recàrrec d'equivalència, règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca o règim simplificat.La renúncia es realitzarà presentant els models 036 o 037 de declaració censal d'alta o modificació, el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què haja de fer efecte. 

El règim simplificat només és compatible amb el règim de l'agricultura, ramaderia i pesca i amb el recàrrec d'equivalència.Qui realitze una activitat subjecta al règim general de l'IVA o a un règim especial diferent dels assenyalats, no podrà tributar en el règim simplificat de l'IVA per cap activitat (tret d'activitats en les quals es realitzen exclusivament operacions interiors exemptes o arrendament d'immobles que no supose activitat empresarial segons l'IRPF).Si es realitza una activitat en règim simplificat de l'IVA i s'inicia durant l'any una altra activitat incompatible, l'exclusió per aquella farà efecte l'any natural següent.

La renúncia al mètode d'estimació objectiva en l'IRPF i la posterior revocació a què es referix l'apartat 3.2 per als anys 2020 i el 2021, tindrà els mateixos efectes respecte dels règims especials simplificat i de l'agricultura de l'IVA.

Enllaç a l'apartat 3.2 Renúncia