Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.4.3 Liquidació

L'IVA es liquidarà a compte presentant liquidacions dels tres primers trimestres de l'any natural.El resultat final s'obtindrà en la liquidació final corresponent al quart trimestre. 

Els qui exercisquen l'activitat de transport de viatgers o de mercaderies per carretera, tributen pel règim simplificat de l'IVA, hagen suportat quotes deduïbles de l'impost per l'adquisició de mitjans de transport afectes a l'esmentada activitat, amb determinats requisits, podran sol·licitar la devolució de les esmentades quotes si no han consignat i no consignaran, les referides quotes deduïbles en les autoliquidacions trimestrals corresponents al règim simplificat.La sol·licitud de devolució s'efectua presentant el model 308, per Internet, en els 20 primers dies naturals del mes següent a què s'haja realitzat l'adquisició del corresponent mitjà de transport. 

Liquidació trimestral.Ingrés a compte;

FASE 1:

 • (%) QUOTA REPORTADA PER OPERACIONS CORRENTS + 0,21 x import comissions (mòduls x unitat)

FASE 2:

 • (+) IVA ADQUISICIONS INTRACOMUNITÀRIES
 • (+) IVA OPERACIONS INVERSIÓ SUBJECTE PASSIU
 • (+) IVA LLIURAMENTS ACTIUS FIXOS
 • (-) IVA ADQUISICIÓ ACTIUS FIXOS

FASE 3: RESULTAT

Amb les autoliquidacions trimestrals, model 303, es realitzarà un ingrés a compte del resultat final.

L'import a ingressar es determina:

 • Import per operacions corrents.S'aplica el percentatge que corresponga a l'activitat, a l'import anual de les quotes meritades per operacions corrents, segons els mòduls i índexs referits a 1 de gener de cada any o la data d'inici si és posterior.

 • Import de la resta de les operacions.El resultat anterior s'incrementa en l'import de les quotes meritades per adquisicions intracomunitàries, inversió del subjecte passiu i lliuraments d'actius fixos i minorat per les quotes suportades o satisfetes en compres interiors, adquisicions intracomunitàries i importacions d'actius fixos.

No obstant això, es podrà ingressar a compte, la quantitat que resulte de les operacions corrents, és a dir, una quantitat fixa que es coneix a començaments de l'any i esperar a la declaració del quart trimestre per a liquidar l'import de la resta de les operacions.Estos pagaments, en quantitat fixa, podran domiciliar-se. 

L'import a ingressar o la quantia per retornar es determinarà en l'autoliquidació, model 303 per diferència entre el resultat final i els ingressos a compte realitzats en les autoliquidacions trimestrals. 

Liquidació final (anual)

FASE 1:

 • QUOTA DERIVADA DEL RÈGIM SIMPLIFICAT (la major de):
  • 1) QUOTA REPORTADA PER OPERACIONS CORRENTS mòduls x unitat
  • (-) QUOTA SUPORTADA O SATISFETA PER OPERACIONS CORRENTS
  • (-) COMPENSACIONS SATISFETES A SP ACOLLITS AL REAG i P
  • (-) 1% DE LA QUOTA REPORTADA PER DESPESES DE DIFICIL JUSTIFICACIÓ.
  • 2) QUOTA MÍNIMA (% quota reportada per operacions corrents)
 • (+) IVA TORNAT PER QUOTES SUPORTADES FORA DEL TERRITORI

FASE 2:

 • (+) IVA ADQUISICIONS INTRACOMUNITÀRIES
 • (+) IVA OPERACIONS INVERSIÓ SUBJECTE PASSIU
 • (+) IVA LLIURAMENTS ACTIUS FIXOS 

FASE 3:

 • (-) IVA ADQUISICIÓ ACTIUS FIXOS

FASE 4:

 • (+/-) REGULARITZACIÓ BÉNS D'INVERSIÓ

FASE 5:

 • (-) INGRESSOS A COMPTE (autoliquidacions trimestrals)

FASE 6: RESULTAT

El resultat final del règim simplificat es determina:

 • Quota meritada per operacions corrents.Aplicant els mòduls fixats en l'Ordre que desenvolupa este règim.

 • Quota suportada per operacions corrents.Les quotes satisfetes per les compres interiors de béns i servicis, adquisicions intracomunitàries o importacions de béns, diferents dels actius fixos, destinades al desenvolupament de l'activitat, podran deduir-se en les condicions que s'establixen per al règim simplificat.

  Serà deduïble la compensació satisfeta als agricultors per les adquisicions realitzades d'acord amb el règim de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA.

  Així mateix, serà deduïble l'1% de l'IVA meritat en operacions corrents, per quotes suportades per despeses de difícil justificació.

  • Quota derivada del règim simplificat.Serà la més gran de:
   • La diferència entre l'IVA meritat i l'IVA suportat per les operacions corrents.

   • La quota mínima establida per a cada activitat per operacions corrents, incrementada en l'import de les quotes suportades fora del territori d'aplicació de l'impost i que li hagen sigut tornades a l'exercici.
  • La quota derivada del règim simplificat serà incrementada per les quotes meritades per:
   • Adquisicions intracomunitàries de tota mena de béns (corrents i actius fixos).

   • Operacions en les que resulte ser subjecte passiu per inversió.

   • Lliuraments d'actius fixos materials o intangibles.

 • Del resultat anterior podran ser deduïdes les quotes suportades o satisfetes per compres interiors, adquisicions intracomunitàries i importacions d'actius fixos.