Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.4.5 Obligacions formals

  • Efectuar la declaració d'alta de les activitats acollides al règim, en el model 036 o 037 que també es fa servir per a renunciar o revocar la renúncia, per a comunicar el cessament de l'activitat i per a comunicar la inclusió o exclusió del règim.

  • Portar un registre de factures rebudes, en el qual s'anotaran separadament les adquisicions o importacions d'actius fixos, i les dades necessàries per a efectuar les regularitzacions precises.Si es realitzaren altres activitats a què no els siga aplicable el règim simplificat, s'anotaran separadament les adquisicions corresponents a cada sector diferenciat de l'activitat.

  • Conservar els documents que demostren la realitat dels índexs o mòduls aplicats.

  • Conservar, numerades per ordre de dates, les factures rebudes (proveïdors nacionals i comunitaris), els justificants comptables en adquisicions de servicis amb inversió del subjecte passiu si el proveïdor és extracomunitari, i els documents que continguen la liquidació de l'impost corresponent en importacions.

  • Conservar, numerades per ordre de dates i agrupades per trimestres, les factures emeses.

  • Presentar les declaraciós-liquidacions corresponents -models 303 i 390-, així com en el seu cas facilitar informació d'operacions amb terceres persones -model 347- i d'operacions intracomunitàries -model 349.